drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, III SA/Wa 1897/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1897/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Nasierowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I FSK 1064/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30
I FSK 800/09 - Wyrok NSA z 2010-05-18
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par.3 oraz par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, , po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. postanawia: - wstrzymać w całości wykonanie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] -

Uzasadnienie

Pismem z 22 czerwca 2008 r. A. L. ("Skarżący" w niniejszej sprawie), będąc reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] maja 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. W skardze zamieszczono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "ppsa").

Uzasadniając przedmiotowy wniosek pełnomocnik Skarżącego podniósł, że jego mandant w ramach prowadzonej działalności zatrudnia ok. 60-80 pracowników. W większości są to kierowcy, których praca wiąże się z częstą nieobecnością w domu, dlatego też małżonkowie tych pracowników nie mogą podjąć pracy. W ten sposób są oni w zdecydowanej większości jedynymi żywicielami rodziny. W ocenie pełnomocnika Skarżącego, w opisanej sytuacji wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować trudne do odwrócenia skutki, w tym utratę płynności finansowej, a rezultacie także zwolnienie zatrudnionych osób.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Tytułem wstępu należy zauważyć, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. jako organ [...] instancji postanowieniem z [...] marca 2008 r., stosownie do wniosku Skarżącego, wstrzymał wykonanie własnej decyzji w całości. Tym niemniej ww. organ udzielił Skarżącemu ochrony tymczasowej jedynie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy. Jak wynika zaś z akt sprawy organ odwoławczy nie skorzystał z możliwości jaką daje art. 61 § 2 pkt 1 ppsa.

Uwzględniając zatem powyższe, Sąd zobligowany był do merytorycznego rozpatrzenia wniosku Skarżącego zawartego w skardze na podstawie art. 61 § 3 ppsa.

Zgodnie z powoływanym przepisem Sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Z tak sformułowanego przepisu wynika, iż warunkiem wstrzymania wykonania decyzji jest stwierdzenie przez Sąd, że strona wykazała w sposób wyczerpujący i przekonywający, istnienie okoliczności przemawiających za obawą wyrządzenia znacznej szkody bądź spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wykazanie przesłanek uzasadniających pozytywne rozpatrzenie wniosku spoczywa na stronie (por. postanowienia NSA z dnia 25.05.2004 r. sygn. akt FZ 65/04, niepubl. oraz z dnia 24.05.2004 r. sygn. akt FZ 85/04, niepubl.).

Innymi słowy, z powyższego przepisu wynikają dwa rodzaje obowiązków. Z jednej strony wskazany przepis obciąża wnioskodawcę ciężarem uprawdopodobnienia przesłanek w nim określonych. Z drugiej zaś nakłada na Sąd obowiązek dokonania wszechstronnej i rzetelnej oceny wskazanych we wniosku okoliczności z uwzględnieniem zasad logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego, dostępnej wiedzy oraz innych elementów, które pozwalają domniemywać, że wskazane okoliczności mieszczą się w hipotezie art. 61 § 3 ppsa (zob. postanowienie NSA z 15.12.2005 r., sygn. akt I FZ 633/05, niepubl.).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że powołanie przez Skarżącego we wniosku, będącego przedmiotem rozpoznania, przesłanek przewidzianych w art. 61 § 3 ppsa z należytym uzasadnieniem spełniło ten wymóg. Po rozważeniu całości zgłaszanych argumentów Sąd uznał bowiem, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków poprzez egzekwowanie określonych zaskarżoną decyzją wysokich kwot przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd. W ocenie Sądu, istnieje obawa, że wykonanie zaskarżonej decyzji może w sytuacji przedstawianej przez Skarżącego doprowadzić do destabilizacji finansowej prowadzonej przez niego działalności, która może okazać się nieodwracalna.

Wykonanie zaskarżonej decyzji rodzi także niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, w szczególności poprzez zwolnienia choćby części spośród ok. 60-80 pracowników, dla których obecne zatrudnienie u Skarżącej stanowi określone źródło dochodu.

Mając na uwadze powyższą argumentację, działając na podstawie art. 61 § 3 oraz § 5 ppsa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt