drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Wa 801/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 801/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18  
Data wpływu
2008-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 726/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta W. z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

K. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008 r., nr [...]. Powyższą decyzją uchylono decyzję Prezydenta W. z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w części określającej w punkcie 2 termin 30 dni od dnia otrzymania decyzji i orzeczono, iż termin zwrotu należnej kwoty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez zobowiązaną niniejszej decyzji to jest decyzji organu odwoławczego, w pozostałej części utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. Z kolei wspominaną decyzją Prezydenta W. m.in. zobowiązano K. S. do zwrotu kwoty [...] zł nienależnie pobranych świadczeń oraz ustawowych odsetek w wysokości [...] zł, łącznie [...] zł w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

W treści skargi K. S. wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji w kwestii zwrotu kwoty [...] zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości [...] zł, łącznie [...] zł.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu skargi przez organ sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Jak wynika z powyższego uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji powinno wskazywać na konkretne okoliczności, które zdaniem strony świadczą o wystąpieniu w sprawie wskazanych wyżej przesłanek ustawowych.

Zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nie został w ogóle umotywowany. Z treści uzasadnienia skargi nie wynika na czym miałoby polegać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając powyższe na uwadze, należało na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.Powered by SoftProdukt