drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Ke 422/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 422/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-08-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 29 sierpnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności czynności materialno-technicznej zameldowania postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

J. S. złożył urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności czynności materialno-technicznej zameldowania.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, całkowicie niezdolną do pracy, utrzymuje się z renty w wysokości [...] zł netto miesięcznie, co potwierdzają dołączone do wniosku dokumenty. Skarżący nie wykazał żadnego majątku.

Zgodnie z art. 245 § 3 i 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym, między innymi, zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i osobistą wnioskodawcy, przede wszystkim niepełnosprawność, całkowitą niezdolność do pracy, niski dochód brak majątku, uznano, że jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt