drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Odrzucenie skargi, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego, II SA/Lu 728/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 728/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2007-11-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postepowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 270, art. 280 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Lublin, dnia 16 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt II SAB/Lu 19/07 w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej z dnia [..] p o s t a n a w i a odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 września 2007 r. M. W. złożył skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 19/07, załączając kopię postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. akt I OZ 48/07 oraz postanowienia wydanego w upoważnienia Wójta Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [..] r., Nr [..]. Zdaniem strony skarżącej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmawiając skarżącemu przyznania prawa pomocy postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r., przedwcześnie ocenił zasadność skargi. Skarżący podniósł także, iż dołączone do skargi postanowienie organu pierwszej instancji z dnia 17 listopada 2006 r. doręczone zostało w dniu 22 listopada 2006 r. z potwierdzeniem odbioru, które organ załączył dowodząc, że doręczył skarżącemu decyzję o Nr [..].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "ustawa") można żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu jedynie z przyczyn określonych w art. 271-273 tej ustawy.

W świetle art. 280 § 1 ustawy, Sąd ma obowiązek zbadać, czy skarga o wznowienie postępowania została wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, a w razie braku jednego z tych wymagań Sąd zobligowany jest skargę tę odrzucić.

Z treści skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt II SAB/Lu 19/07 wynika, że skarżący kwestionuje prawidłowość postanowienia tutejszego Sądu z dnia 22 lutego 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy oraz podnosi okoliczności związane z postępowaniem administracyjnym toczącym się przed organem pierwszej instancji. W ocenie Sądu żadna ze wskazanych okoliczności nie odnosi się do ustawowych podstaw wznowienia, o których mowa w powołanych przepisach art. 271-273 ustawy.

Brak podstaw wznowienia wynika zatem nie tylko z braku przytoczenia określonych przepisów, lecz z braku okoliczności pozwalających na ustalenie, że określona podstawa wznowienia postępowania istnieje (por. postanowienie NSA z dnia 3 czerwca 2004 r., OW 87/04, LEX nr 158967).

Skarżący nie wskazał również żadnych okoliczności wskazujących na dochowanie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania sądowego określonego w art. 277 ustawy. Przepis ten stanowi bowiem, że skargę tę wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Ubocznie jedynie zauważyć należy, iż prawidłowość powołanego wyżej postanowienia Sądu z dnia 22 lutego 2007 r. była już kontrolowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OZ 242/07, oddalił zażalenie M. W. na to postanowienie, zaś zarzuty co do wadliwości postępowania administracyjnego przed organem pierwszej instancji mogą co najwyżej stanowić podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, a nie stanowią podstawy wznowienia postępowania przed Sądem.

Z tych względów i na podstawie art. 280 § 1 ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt