drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy, II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 963/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-03  
Data wpływu
2007-10-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy
Sentencja

Dnia 3 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata S. M. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi H. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] ([...]) w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy p o s t a n a w i a przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 146,40 (sto czterdzieści sześć, 40/100) złotych, w tym kwota należnego podatku od towarów i usług, na rzecz adwokata S. M. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. [...].

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę H.G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy.

W dniu 25 sierpnia 2008 roku do tut. Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącego, ustanowionego na mocy postanowienia tut. Sądu z dnia 27 grudnia 2007 roku, w którym wniósł on o wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej, składając oświadczenie, iż koszty opinii nie zostały pokryte w całości ani w części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu zostały określone przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.). W rozpatrywanej sprawie wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ustala się zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia i wynosi ona 120 złotych. O wysokości wynagrodzenia orzeczono mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego na podstawie art. 250 oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt