drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, VII SA/Wa 2202/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2202/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-25  
Data wpływu
2006-11-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 123/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
II OZ 1297/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14
II OZ 229/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13
II OZ 1307/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15
II OZ 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 257 w zw. z art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2006r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia zawieszającego postępowanie postanawia pozostawić bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przez T. Z.

Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 2007r. zarządzeniem referendarza sądowego pozostawiono bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przez T. Z., z uwagi na nienadesłanie wymienionego wniosku na urzędowym formularzu PPF w wyznaczonym terminie.

W dniu 27 września 2007r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) wpłynął sprzeciw T. Z. na w/w zarządzenie. Tym samym zarządzenie to straciło moc i sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu.

W sprzeciwie tym skarżąca wskazała m.in., iż nie zgadza się z zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2007r. Ponadto wskazała, iż ma [...] lat, jest osobą schorowaną i przyznano jej I grupę inwalidzką.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Przy piśmie z dnia 24 lipca 2007r. przesłano wnioskodawczyni formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej celem jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wnioskodawczyni odebrała w/w pismo w dniu 13 sierpnia 2007r., a zatem termin do nadesłania uzupełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy upłynął z dniem 20 sierpnia 2007r.

W wyznaczonym terminie wnioskodawczyni nie nadesłała wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

Z uwagi na niezłożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 257 w zw. z art. 260 w/w ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt