drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Ochrona środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, IV SA/Wa 731/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 731/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marta Laskowska /przewodniczący/
Jakub Linkowski
Agnieszka Wójcik. /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska, Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Asesor WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Protokolant Dominik Nowak, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 roku na rozprawie sprawy ze skarg O. z siedzibą w M. i Stowarzyszenia C. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie : uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej w dalszej części Ppsa), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] sierpnia 2007r. Nr [...] ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "[...]".

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy postanowieniem z dnia [...] marca 2008r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania od w/w decyzji organu pierwszej instancji przez O. z siedzibą w M.

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2008r. Sygn. akt IV SA/Wa730/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie , orzekł o uchyleniu powyższego postanowienia.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, okoliczność uchylenia przez Sąd postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008r. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania przez O. z siedzibą w M., może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie niniejsze sprawy. W sytuacji bowiem uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. zobowiązane będzie do ponownego rozpoznania kwestii terminowości wniesionego odwołania. W przypadku zaś ewentualnego ustalania przez ten organ, iż odwołanie wniesiono w terminie organ odwoławczy, zobligowany będzie do merytorycznego rozpoznania niniejszego odwołania. To z kolei może mieć wpływ na rozstrzygnięcie niniejszego postępowania sądowego z uwagi na możliwość

wystąpienia w przyszłość przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego, zakończonego zaskarżoną decyzją, jak również przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego (art. 273 Ppsa).

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 125 § 1 pkt. 1 Ppsa orzekł, o zawieszeniu niniejszego postępowania sądowego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania wniesionego przez O. z siedzibą w M. od decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] sierpnia 2007r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "[...]".Powered by SoftProdukt