drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Kr 233/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 233/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 11 lutego 2008 r. E. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] marca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 2 kwietnia 2008 r. E. M. nie uiścił wpisu w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, przy czym termin upłynął bezskutecznie w dniu 9 kwietnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt