drukuj    zapisz    Powrót do listy

6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Miasta, *Umorzono postępowanie, IV SA/Wr 280/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 280/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-05-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Tadeusz Kuczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej W z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg postanawia : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]r. Rzecznik Praw Obywatelskich – w związku z uchyleniem § 4 ust. 2a uchwały Rady Miejskiej W. nr [...] z dnia [...]r. który to przepis był przedmiotem zaskarżenia – cofnął skargę.

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Po myśli zaś art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne – postępowanie podlegało umorzeniu.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt