drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Ustanowiono radcę prawnego, I SA/Ol 602/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 602/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-02-05  
Data wpływu
2007-11-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Ryszard Maliszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Ustanowiono radcę prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 244 par. 1, art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku E.D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi E.D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" , Nr "[...]", w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania podatkowego postanawia: przyznać E.D. prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia "[...]" E.D. uzupełnił wniosek z dnia "[...]" złożony na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy - o zwolnienie od kosztów sądowych osobie fizycznej, poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 r. Referendarz Sądowy przyznał E.D. prawa pomocy – w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych.

Z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że żona wnioskodawcy uzyskuje dochody w kwocie ok. 660 zł brutto miesięcznie z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, przy czym skarżący zaznaczył, że zasiłek ten został przyznany do dnia 11.12.2007r. Zaś wnioskodawca nie osiąga żądnych dochodów, obecnie przebywa w Areszcie Śledczym. Nie posiada żadnego majątku nieruchomego i ruchomego. Nadto skarżący oświadczył, iż stałe miesięczne opłaty to: czynsz w wysokości 195 zł, za media 100 zł, a od 10.11.2007r. spłaca raty w wysokości -258 zł w związku z zawartą ugodą z "[...]".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Oceniając przedstawioną we wniosku sytuację materialną skarżącego stwierdzić należy, że jest trudna i nie pozwala na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem radcy prawnego. Uwzględniając fakt, iż żona wnioskodawcy uzyskuje wyłącznie dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, ponosi miesięczne wydatki w kwocie 553 zł miesięcznie jak i wyjaśnienia wnioskodawcy o braku majątku uznano, że pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem radcy prawnego przekracza możliwości płatnicze wnioskodawcy.

W związku z tym na zasadzie art. 244 § 1 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr153, poz.1270 ) należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt