drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Podatek od towarów i usług Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Gl 1718/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1718/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-06  
Data wpływu
2006-12-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Celne prawo
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 230 § 1, art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi firmy "A" Sp. z o. o. w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę firmy "A" Sp. z o. o. w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, podatku od towarów i usług

Od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną w ustawowym terminie wniósł pełnomocnik strony skarżącej – radca prawny M. M.

Zarządzeniem z dnia [...] r. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma należnego wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie [...] zł. – pod rygorem odrzucenia wniesionej skargi.

Przesyłka zawierająca to wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu [...] r. – co wynika za zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

Do tej pory pełnomocnik skarżącej nie uiścił jednak żądanego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami o których mowa w art. 230 § 1 cyt. ustawy są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Sygn. akt III SA/Gl 1718/06

W przedmiotowej sprawie, pełnomocnik skarżącego został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu w terminie i w kwocie wyraźnie wskazanej przez Sąd, nie zastosował się jednak do w\w wezwania i wpisu nie uiścił. W tym stanie rzeczy stosując art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt