drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 293/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 293/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Elżbieta Zielińska - Śpiewak po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji postanawia: oddalić wniosek S. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007r. Nr [...].

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. z dnia [...] lipca 2007r. Nr [...] umarzającą postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego dotyczącego rozbudowanego budynku gospodarczo – garażowego S. S. na nieruchomości przy ul. [...] w W.

W skardze S. S. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości

lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych

do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły

w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest zatem wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych

do odwrócenia skutków.

Skarżący składając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie wykazał, iż zostały spełnione przesłanki z art. 61 § 3 ppsa ograniczając się do stwierdzenia, iż wnosi o "(...) wstrzymanie wykonania decyzji WINB (...)".

Brak wykazania przez skarżącego okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków uniemożliwia Sądowi dokonanie merytorycznej oceny złożonego wniosku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 18 maja 2004r., sygn. akt: Fz 65/04, nie publ.) i uzasadnia jego oddalenie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 w/w ustawy orzeczono,

jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt