drukuj    zapisz    Powrót do listy

605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty, Umorzenie postępowania, Wojewoda, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Kr 2638/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 2638/02 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2002-10-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Elżbieta Kremer /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 130 par. 1 i art. 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, 26 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2005r., sygn. akt. II SA/Kr 2638/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) z powodu braku prawidłowego adresu skarżącej, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie postępowania. Przesyłki sądowe kierowane na adresy wskazane w skardze, zostały zwrócone sądowi z informacją, że adresat jest nieznany.

W ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu żadna ze stron postępowania nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, nie został również wskazany prawidłowy adres skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Ustroju Sądów Administracyjnych (Dz. U. Nr 153 póz. 1271), sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dlatego też właściwym do rozpoznania niniejszej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W myśl art. 130 § 1 w/w ustawy sąd umarza postępowanie zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

W niniejszej sprawie wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony przez żadną ze stron we wskazanym powyżej terminie.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 130 § 1 i art. 131 w/w ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt