drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Ustanowiono adwokata, II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-10-05  
Data wpływu
2007-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2, art. 58 par. 1 pkt 6 w zw. z art. 64 par. 4 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Jacek Pruszyński po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub rzecznika patentowego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, 2. odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

J. M. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub rzecznika patentowego.

We wniosku oświadczyła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym

z siostrą Z. K. i bratem J. K. Wnioskodawczyni i osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają: dom o pow. [...] m oraz nieruchomość rolną o pow. [...] ha. J. M. i Z. K. otrzymują renty w wysokości po 597,46 zł, J. K. uzyskuje dochód roczny z gospodarstwa rolnego w wysokości 11.455,85 zł. Wnioskodawczyni stwierdziła, że jest zadłużona, nie ma środków na leki i żywność.

Wnioskodawczyni przedstawiła kopie - zaświadczenia o wysokości dochodu rocznego J. K. z gospodarstwa rolnego i odcinków renty J. M. i Z. K., a także kopie faktur dotyczących ponoszonych wydatków.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Sądu J. M. oświadczyła, że nie ma własnego mieszkania, aktualnie razem z siostrą Z. K. mieszkają

u swojego brata J. K., ich miesięczne wydatki na gaz wynoszą ok. 50-60 zł, wodę pozyskują ze studni, wydatki na telefon i prąd przedstawiają dołączone dokumenty, brakuje środków na ich poniesienie, wydatki na żywność, środki czystości i ubrania wynoszą ok. 1.000 zł. Wnioskodawczyni i jej siostra leczą się

w W., ich wydatki na leki i koszty dojazdu wynoszą ok. 500 zł miesięcznie. J. K. w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniósł wydatki na skoszenie zboża kombajnem, sprasowanie słomy, zakup części, nawozów, paliwa, środków czystości, leków dla zwierząt i inne, opłacany przez niego podatek rolny wynosi 400 zł rocznie. W bieżącym roku J. K. nie uzyskał dochodów ze sprzedaży płodów rolnych i inwentarza żywego, nie otrzymał także dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej z Unii Europejskiej za 2007 r. J. K. nie posiada samochodu, posiada wymagający naprawy ciągnik - rok prod. 1988, stary pług, brony, kultywator. Wnioskodawczyni stwierdziła, że posiadane przez nią zadłużenie wynika z poniesionych kosztów postępowań sądowych.

Do wniosku dołączono kopie faktur, rachunków, dowodów wpłat - potwierdzające ponoszone wydatki oraz dwóch wezwań do zapłaty.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do złożonego wniosku

w części dotyczącej żądania zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy

i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Niniejsza sprawa dotyczy zasiłku celowego, zatem należy do kategorii spraw wymienionych

w powołanym przepisie.

W związku z tym, iż skarżąca korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 64 § 3 i art. 239 pkt 1 lit.

a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny, o czym orzeczono jak w sentencji.

Odnośnie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu - zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku oraz wynikające

z przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, iż sytuacja materialna J. M. oraz jej zły stan zdrowia uzasadniają przyznanie prawa pomocy

w zakresie ustanowienia adwokata. J. M. i jej siostra Z. K. otrzymują renty w łącznej wysokości 1.195 zł, J. K. według zaświadczenia z dnia 17.09.2007 r. uzyskuje z prowadzonego gospodarstwa rolnego dochód w wysokości ok. 955 zł miesięcznie, jednak zgodnie ze złożonym oświadczeniem dochody z gospodarstwa w bieżącym roku uległy obniżeniu ze względu na niskie plony, J. K. w 2007 r. nie otrzymał także dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej z Unii Europejskiej. J. M. i Z. K. ponoszą znaczne wydatki związane z leczeniem, w szczególności na dojazdy do lekarzy w Warszawie oraz zakup leków. Zgodnie z oświadczeniem, wnioskodawczyni i jej rodzina nie są w stanie ponieść wszystkich kosztów utrzymania, co potwierdzają przedłożone wezwania do zapłaty (k. 59 i 61) – wysokość wydatków obrazują przedstawione kopie faktur, rachunków i dowodów wpłat. Wnioskodawczyni twierdzi także, że jest zadłużona w związku z poniesieniem kosztów postępowań sądowych. J. M. nie posiada własnego mieszkania, podobnie jak pozostali członkowie jej rodziny nie posiada także zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt