drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Kr 467/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 467/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 24 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. H. "E." Spółka z o.o. w C. na pismo Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]Nr [...] postanawia : skargę odrzucić

Uzasadnienie

Firma Handlowa "E." Spółka z o.o. w C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na pismo Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]Nr[...], domagając się na podstawie art. 52 § 3 i 4 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdzenia, że postępowanie egzekucyjne było prowadzone w sposób sprzeczny z przepisami prawa i było nieważne.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej domagał się jej odrzucenia, podnosząc, iż przedmiotowe postępowanie egzekucyjne zostało zakończone stosownymi decyzjami, na które strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę, którą wyrokiem z dnia 9 października 2007 roku sygn. akt I SA/Kr 346/06 Sąd oddalił.

Zgodnie art. 52 § 3 jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (§ 4). Zatem przepis ten będzie miał zastosowanie do tych spraw zakresu administracji publicznej, dla załatwienia których ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia środka zaskarżenia. Natomiast, jak słusznie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej, w prowadzonym przeciwko stronie postępowaniu egzekucyjnym strona miała możliwości wnoszenia środków zaskarżenia. Nadto w dniu złożenia przez stronę wniosku o usunięcie naruszenia prawa, przeciwko Spółce "E." nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, a więc wezwanie było bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego skargę odrzucono na podstawie art. 54 § 1 pkt 6 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr l53 poz. l27)Powered by SoftProdukt