drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, III SA/Gl 365/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 365/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-03-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 w zw. z art. 258 par. 3 oraz art. 245 par. 1 i par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Dnia [...] r. (data stempla pocztowego) działający w imieniu skarżącego pełnomocnik doradca podatkowy W. B. wniósł skargę

na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r.

nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego.

W jej treści zamieścił dodatkowy wniosek o zwolnienie jego mandanta

z obowiązku uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu sądowego w całości lub w części.

Ponieważ wniosek ten nie odpowiadał przewidzianym w ustawie wymogom, pismem z dnia [...] r. wezwano skarżącego do złożenia go na urzędowym formularzu - według załączonego wzoru - w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wezwanie to jak wynika z akt przedmiotowej sprawy doręczono pełnomocnikowi w dniu [...] r.

W terminie wyznaczonym do tut. Sądu wpłynął urzędowy formularz wniosku

o przyznanie prawa pomocy, w którym skarżący wyjaśnił, iż domaga się zwolnienia

z wszystkich kosztów sądowych (tj. opłat sądowych i wydatków).

W uzasadnieniu powyższego podał, iż na skutek [...] pobytu w [...] nie może znaleźć pracy. Podobnie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

nie jest możliwe z uwagi na prowadzone postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego dom o pow. [...] m2 oraz samochód osobowy marki [...] rocznik [...] zostały zabezpieczone przez [...]. Oboje z żoną nie posiadają więc żadnych składników majątku, który można byłoby spieniężyć. W chwili obecnej skarżący razem z [...] córką pozostaje na utrzymaniu żony, której miesięczne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę wynoszą [...] zł brutto.

Na potwierdzenie podanych we wniosku danych do akt sprawy

dołączono kserokopie następujących dokumentów źródłowych:

- wspólne zeznania podatkowe małżonków za lata [...] i [...], gdzie wykazano dochód do opodatkowania w wysokości: [...] zł i [...] zł oraz [...] zł

i [...] zł;

- zaświadczenie o zarobkach żony;

- faktury VAT ponoszonych z tytułu utrzymania domu wydatków w postaci opłat

za energię elektryczną ([...] zł), wywóz nieczystości i wodę ([...] zł i [...] zł) oraz telefon ([...] zł);

- oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej;

- wyjaśnienie skarżącego, iż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna;

- zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz protokół zajęcia samochodu osobowego marki [...].

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246

§ 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje - stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przesłanka zwolnienia C. C. z obowiązku uiszczania opłat sądowych i wydatków została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy - przeprowadzona

w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt kserokopie dokumentów - prowadzi do wniosku, iż dochody żony skarżącego z tytułu wynagrodzenia za pracę

w wysokości [...] zł brutto, która jest jedynym żywicielem trzyosobowej rodziny, nie są wystarczające na poniesienie występujących w sprawie kosztów sądowych (vide: zeznanie podatkowe za rok [...], gdzie wykazano dochód do opodatkowania

w kwocie [...] zł i [...] zł). Ponadto fakt, iż posiadane przez skarżącego składniki majątku (tj. dom o pow. [...] m2 oraz samochód osobowy marki [...] rocznik [...]) zostały zabezpieczone w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dodatkowo przemawia za pozytywnym rozpoznaniem złożonego wniosku. Tym bardziej, że sprawa będąca przedmiotem skargi nie jest jedyną zawisłą w tut. Sądzie.

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt