drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Umorzenie postępowania, Izba Skarbowa,  , SA/Sz 1967/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 1967/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-05-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2002-08-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Alicja Polańska /sprawozdawca/
Kazimiera Sobocińska
Zygmunt Chorzępa /przewodniczący/
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa Sędziowie: Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska Asesor WSA Alicja Polańska/spr/ Protokolant Krzysztof Kapelczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2004r. sprawy ze skargi A.B. na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a: umarza postępowanie sądowe,

Uzasadnienie

Skarżący A.B. w dniu 22 sierpnia 2002 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie skargę na ostateczną decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] o nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...] o nr [...], zmienioną decyzją tego organu z dnia [...] o nr [...], w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży lokalu mieszkalno-usługowego.

Sprawa ta - stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1271 wraz z późn. zm./- została przejęta do rozpoznania z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

W dniu 4 maja 2004 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pismo, którym cofnął skargę wobec zawarcia z Pierwszym Urzędem Skarbowym porozumienia w sprawie uregulowania należności w zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów.

Sąd, uznając iż cofnięcie skargi było dopuszczalne na podstawie art.60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270/ oraz, że skarżący skargę skutecznie cofnął, umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 161 § 1pkt 1 wskazanej ustawy.Powered by SoftProdukt