drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Odrzucenie zażalenia, Inne, Odrzucono zażalenie, III SA/Gd 357/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 357/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2007-08-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Jacek Hyla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 773/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 ART. 178, ART. 197 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2005r. sygn. akt 3 II SA/Gd 397/03 ze skargi Z. P. na decyzję Dowódcy Marynarki Wojennej [...] z dnia 4 lutego 2003r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej postanawia odrzucić zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 19 marca 2008r.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku umorzył postępowanie w przedmiocie udzielenia skarżącemu Z. P. prawa pomocy przez ustanowienie adwokata z urzędu. Postanowienie to zostało pełnomocnikowi skarżącego doręczone w dniu 30 kwietnia 2008 r. wraz

z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia

W dniu 28 maja 2008 r., za pośrednictwem telefaksu, wpłynęło do sądu zażalenie strony skarżącej, którego treść byłą nieczytelna. Zarządzeniem z dnia

30 maja 2008r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych pisma przez nadesłanie w terminie 7 dni jego czytelnego i podpisanego przez skarżącego lub jego pełnomocnika egzemplarza wraz z odpisem, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Braki te uzupełniono, składając zażalenie (nadane w polskim urzędzie pocztowym w dniu 30 czerwca 2008 r.),

na postanowienie "z dnia 14 i 19 maja 2008 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...".

W związku z treścią tego pisma - zarządzeniem z dnia 8 lipca 2008 r., wezwano pełnomocnika skarżącego do sprecyzowania zażalenia poprzez wskazania, jakiego postanowienia dotyczy – gdyż w dniach 14 i 19 maja nie były wydawane żadne postanowienia w sprawie.

W odpowiedzi na powyższe pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia

1 sierpnia 2008 r. wskazał, iż zażalenie to dotyczy między innymi postanowienia wydanego w dniu 19 marca 2008r. w sprawie sygn. akt 3 II SA/Gd 357/07.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W niniejszej sprawie, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, zaskarżone postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu

30 kwietnia 2008 r. Termin do wniesienia zażalenia upływał zatem w dniu 7 maja 2008 r. Zażalenie zostało zaś złożone w dniu 28 maja 2008 r. (data adnotacji

o wpływie pisma do Sądu), czyli po upływie ustawowego terminu.

Na podstawie art. 197 § 2 powołanej ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Skoro zażalenie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu, to podlega ono odrzuceniu w myśl art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt