drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-03  
Data wpływu
2007-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 648/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 3 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.K. i Z.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...], [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok p o s t a n a w i a sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji oraz w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 927/07 w ten sposób, że w miejsce słów "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł." wpisać słowa "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.".

Uzasadnienie

I SA/Łd 927/07

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał B.K. prawo pomocy w zakresie całkowitym, w sprawie ze skargi B.K. i Z.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.

W sentencji oraz w uzasadnieniu ww. postanowienia jako organ administracji błędnie wpisano Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., podczas gdy zaskarżona decyzja wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P.

Należało zatem w konsekwencji sprostować oczywistą omyłkę i jako prawidłowy organ wpisać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P.

Z wyżej podniesionych względów, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 257 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt