drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 108/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 108/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Jolanta Zdanowicz /sprawozdawca/
Krystyna Tomaszewska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 1060/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016 art. 66 ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska, , Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz (spr.), Protokolant Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2008 r. sprawy ze skargi K. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata K.K. z Kancelarii Adwokackiej przy ul. [...] , [...] , tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), oraz kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych).

Uzasadnienie

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr [...]

z dnia [...] listopada 2007r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w mieście R. nr [...] z dnia [...] lipca 2007r. odmawiającą wydania decyzji nakazującej właścicielowi działki położonej przy ul. [...] w R. zmianę usytuowania rury spustowej na budynku mieszkalnym usytuowanym na tej działce.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, iż sprawa dotycząca sposobu odprowadzenia wód opadowych z budynku mieszkalnego znajdującego się na działce położonej przy ul. [...] w R. była już rozpatrywana zarówno na drodze postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego, jak i na drodze postępowania sądowoadministracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2006r. sygn. akt: VII SA/Wa 55/06, uchylił zaskarżoną przez K. J. decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] z dnia [...] listopada 2005r. w przedmiocie umorzenia postępowania, wskazując konieczność oceny i wydania decyzji merytorycznej, bowiem bezzasadność żądania winna być wykazana w decyzji załatwiającej sprawę, co do jej istoty, a nie prowadzić do umorzenia postępowania.

Organ I instancji – związany wytycznymi tego wyroku – podjął w dniu [...] września 2006r. decyzję nr [...], odmawiającą nakazania właścicielowi działki położonej przy ul. [...] w R. zmiany usytuowania rury spustowej na budynku mieszkalnym zrealizowanym na tej działce. W wyniku postępowania odwoławczego WINB decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2007r., uchylił w całości zaskarżoną decyzję nr [...] jako wydaną z naruszeniem przepisów proceduralnych i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W ramach ponownego rozpoznania sprawy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w mieście R. przeprowadził w dniu [...] czerwca 2007r. wizję lokalną w terenie. W wyniku czynności kontrolnych i całokształtu materiału dowodowego ustalono, że:

• parterowy budynek K. J. usytuowany jest na posesji przy ul. [...] w R. przy granicy działki w ten sposób, że tylną ścianą przylega do budynku mieszkalnego znajdującego się na posesji przy ul. [...] w R.;

• budynek przy ul. [...] w R. – na części przyległej do w/w budynku – jest wyższy od budynku skarżącej o ok. 2,50 m (ze względu na inny kierunek i kąt spadku dachu); na ścianie budynku usytuowanej w granicy działki wykonany jest ogniomur z obróbką blacharską; budynek posiada spadek dachu na teren własnej posesji właściciela, wyposażony jest w obróbki blacharskie

i orynnowanie; rura spustowa Ø 100 mm odprowadzająca wody opadowe

z części dachu przylegającej do budynku skarżącej oddalona jest od granicy z jej działką o 0,47 m, na ścianach budynku w pobliżu rury spustowej oraz na podmurówce ogrodzenia brak widocznych śladów zalewania;

• na zewnątrz budynku przy ul. [...] w R. – na całym jego obwodzie – stwierdzono ślady zawilgocenia ścian w poziomie terenu przy opasce betonowej; wewnątrz budynku w narożniku przy podłodze (w sąsiedztwie spornej rury spustowej) widoczne są ślady zamalowania ścian; skarżąca oświadczyła do protokołu oględzin, że w tym miejscu do jej budynku przecieka woda; w trakcie oględzin – przeprowadzonych dzień po intensywnych opadach deszczu – ściany budynku skarżącej były suche.

Powyższy stan faktyczny sprawy stał się podstawą odmowy wydania decyzji nakazującej właścicielowi zmianę usytuowania rury spustowej.

Rozpoznający sprawę wskutek odwołania WINB podzielił stanowisko organu

I instancji wskazując, iż z materiału dowodowego bezspornie wynika orynnowanie budynku mieszkalnego przy ul. [...] (materiał zdjęciowy), zaś oględziny wykazały że niższa część w/w budynku (granicząca z działką K. J.) posiada rynnę (usytuowaną wzdłuż dachu) oraz rurę spustową Ø 100 mm, która usytuowana jest w odległości 47 cm od krawędzi budynku (wymiar do osi rury spustowej), zaś przy zakończeniu rury spustowej ułożone jest koryto z blachy ocynkowanej o długości ok. 1,00 m, kierujące wody opadowe z rynny na dachu tej części budynku na teren własny działki oraz uniemożliwiające wypłukiwanie gruntu.

Z materiału zdjęciowego wynika też, że prostopadle do ściany budynku z w/w rurą spustową, a równolegle do tej rury usytuowana jest podmurówka ogrodzenia, która również nie pozwala na swobodny przepływ wód opadowych na teren działki strony skarżącej.

Oceniając ten stan w świetle przepisów § 28 i 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, organ odwoławczy podzielił stanowisko organu powiatowego, że przepis § 28 ust. 2 nie określa odległości projektowanych rur spustowych od granicy nieruchomości, nie obliguje też inwestora do wykonania zbiornika wód opadowych. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, że zainteresowana nie została wpuszczona przez właściciela na posesję gdy odbywały się oględziny nie ma wpływu na wynik sprawy, bowiem organ dołożył wszelkich starań aby miała ona możliwość zapoznania się z protokołem i odniesienia do poczynionych ustaleń. Zważywszy, że oględziny odbywały się dzień po intensywnych opadach i mimo to nie stwierdzono widocznych śladów spływu wód opadowych, a ściany mieszkania zainteresowanej były suche – zdaniem organu odwoławczego – należy przychylić się do stanowiska organu I instancji, że wilgoć wewnątrz budynku może być spowodowana wieloma różnymi przyczynami np. ubytkami w izolacji. Ustalenia dokonane przez organ powiatowy wskazują, iż nie doszło do naruszenia warunków technicznych, a zatem brak było podstaw do wydania decyzji nakazowej w oparciu o przepis art. 66 Prawa budowlanego i dlatego organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję I instancji.

Skargę sądową na powyższą decyzję wniosła K. J. zarzucając zbyt ogólnikowe uzasadnienie, brak wiedzy osób ją piszących i dokonujących kontroli oraz brak reakcji komisji na uniemożliwienie skarżącej uczestniczenie w oględzinach.

Skarżąca zarzuciła, że w oględzinach nie stwierdzono jaki jest stan obróbki blacharskiej, jaki jest kierunek i kąt nachylenia terenu na posesji przy ul. [...] jaka jest wsiąkalność gruntu w tym miejscu i jak głęboko w ziemi znajduje się podmurówka.

W ocenie skarżącej konieczne jest wykonanie dołu chłonnego i jego odpowiednie zabezpieczenie przed przesiąkaniem, czego nie dostrzegła komisja. Nadto, co podniosła skarżąca, nie przeprowadzono próby wodnej na przedmiotowej rynnie

i ogniomurze co świadczy o nienależytym przeprowadzeniu kontroli.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej, dokonywana przez Sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia będącego przedmiotem tej oceny pod względem zgodności z przepisami prawa materialnego oraz pod względem zgodności z przepisami postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest do zbadania czy organ administracji orzekając w sprawie, nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik postępowania. Tylko w takim przypadku może być uwzględniona skarga.

W niniejszej sprawie, co wynika z akt administracyjnych, przeprowadzone w dniu 27 czerwca 2007r., oględziny w terenie nie wykazały aby na ścianie w budynku skarżącej, przylegającym do budynku na działce przy ul. [...] w pobliżu rury spustowej oraz na podmurówce ogrodzenia, widoczne były ślady zalewania. Natomiast na zewnątrz w poziomie terenu przy opasce betonowej stwierdzono ślady zawilgocenia ścian, zaś wewnątrz w narożniku ściany przy podłodze, w sąsiedztwie rury spustowej istniały ślady zamalowania ściany. Jak wskazał organ tego rodzaju zawilgocenie wewnątrz budynku może być spowodowane ubytkami w izolacji i uszczelnieniu przerwy dylatacyjnej między budynkami, a także brakiem właściwej izolacji poziomej budynku skarżącej przy czym tego typu naprawy należą do bieżącej konserwacji nie wymagającej decyzji budowlanych.

Żądania skarżącej względem organu sprowadzały się do nakazania odprowadzenia wód opadowych z sąsiedniego budynku do przygotowanego w tym celu dołu chłonnego lub zbiornika retencyjnego czego brak jest na sąsiedniej nieruchomości, a także zmiany usytuowania rury spustowej na sąsiednim budynku.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1994r. w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym właściwy organ nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. Decyzja taka adresowana do właściciela lub zarządcy powinna, opierać się na ustaleniu wady tego obiektu jako całości lub części.

W przedmiotowej sprawie oględziny przeprowadzone w dniu 27 czerwca 2007r., jak wskazano już wyżej, wady takiej nie wykazały. Budynek sąsiedni posiada spadek dachu na teren własnej posesji, wyposażony jest w obróbki blacharskie i orynnowanie, przy czym rura spustowa odprowadzająca wody opadowe z części dachu przylegającej do budynku skarżącej oddalona jest od tej granicy o 47 cm, a przy zakończeniu rury spustowej ułożone jest koryto z blachy ocynkowanej, kierujące wody opadowe na własny teren. Na ścianie budynku usytuowanej w granicy działki wykonany jest ogniomur z obróbką blacharską.

Zważywszy treść § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690) dopuszczającego odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników, zgodzić się należy ze stanowiskiem organu, że nie obliguje on inwestora do wykonania zbiornika jako rozwiązania alternatywnego odprowadzania wód w szczególnych przypadkach, jak również nie określa odległości projektowanych rur spustowych od granicy nieruchomości.

Skoro zatem oględziny nie wykazały nieprawidłowości stanu technicznego sąsiedniego budynku gdy, chodzi o odprowadzanie wód deszczowych brak było podstaw do wydania decyzji nakazowej z art. 66 Prawa budowlanego.

Zarzuty skargi o ogólnikowym i nierzetelnym rozpoznaniu sprawy oraz braku wiedzy osób dokonujących oględzin nie znajdują potwierdzenia w materiale sprawy.

Szczegółowo sporządzony protokół i poczynione w nim ustalenia wskazują, iż organ prowadząc postępowanie rozważał różne przyczyny ewentualnych zalań wewnątrz budynku skarżącej, jednakże stwierdzone orynnowanie sąsiedniego budynku, jego spadek dachu na własny teren nie pozwalały przyjąć, że rynna spustowa jest przyczyną zawilgoceń ściany wewnętrznej budynku skarżącej. Badanie stanu technicznego sąsiedniego budynku nie mogło – wbrew sugestiom skarżącej obejmować badania izolacji poziomej budynku skarżącej lub ubytków w izolacji i uszczelnieniu przerwy dylatacyjnej między budynkami jako należących do bieżącej konserwacji użytkownika.

Organ nie miał obowiązku badania kąta nachylenia działki sąsiada ani ustalania stanu obróbki blacharskiej której stan uwidoczniony jest w materiale zdjęciowym. Nie jest też obowiązkiem organu zabezpieczenie budynku skarżącej przed zalewaniem jak żądała tego w protokole oględzin.

Jakkolwiek skarżąca nie została wpuszczona przez właściciela działki na jego teren, to jednak przedstawiciele organu dołożyli starań, aby skarżąca zapoznała się

z protokołem i mogła odnieść się do poczynionych ustaleń, co skarżąca uczyniła wnosząc o usunięcie rury spustowej. Zatem zarzut w tej materii odnoszący się do naruszenia art. 7 i 10 kpa, wobec nie wykazania przez skarżącą, iż jej bezpośrednia nieobecność przy oględzinach miałaby wpływ na ich wynik, należy uznać jako nie mający znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Reasumując skarga jako bezzasadna podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt