drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Przywrócenie terminu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przywrócono termin do uiszczenia wpisu, II SA/Kr 334/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 334/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Grażyna Firek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 86 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

sygn. akt II SA/Kr 334/08 Kraków, dnia 14 lipca 2008 roku POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia: przywrócić skarżącemu termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie

W niniejszej sprawie, wszczętej wskutek skargi A. K. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało mu doręczone dnia 25 kwietnia 2008 roku. Żądana kwota została uiszczona w dniu 6 maja 2008 roku, a 10 maja 2008 roku skarżący zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wskazał, iż od dnia 29 kwietnia 2008 roku do daty złożenia wniosku był chory. Ponieważ do 9 maja 2008 roku przebywał na urlopie wypoczynkowym, nie posiadał za ten okres zwolnienia lekarskiego. W dniu 6 maja 2008 roku udał się do lekarza, tego też dnia uiścił kwotę wpisu. Wskazał, że choroba uniemożliwiła mu wpłacenie wpisu we właściwym terminie. Na żądanie Sądu dodatkowo wyjaśnił, że cierpi na [...] z zespołem bólowym, a także, iż w miejscowości, w której zamieszkuje, nie ma poczty ani banku, zatem w celu wpłaty wpisu musiał udać się do [...] lub [...], co w chwili nasilenia się dolegliwości nie było możliwe. Przedłożył również dokumenty w postaci orzeczenia komisji lekarskiej, zaświadczenia od pracodawcy oraz recepty lekarskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, póz. 1270 z późniejszymi zmianami, oznaczona dalej jako p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a w myśl art. 87 § 2 p.p.s.a., na stronie spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.). W ocenie Sądu żądanie przywrócenia terminu w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie, albowiem skarżący wskazał na przyczyny, które uniemożliwiły mu dochowanie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, a także uprawdopodobnił je, przedkładając dokumenty. Dokonał również wpłaty żądanej sumy, a wniosek o przywrócenie terminu został zgłoszony w ciągu siedmiu dni od chwili ustania przyczyny uchybienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak na wstępie, za podstawę przyjmując art. 86 § 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt