drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Podatek akcyzowy, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1231/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1231/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Hieronim Sęk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I FSK 1637/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Hieronim Sęk po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia istnienia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 marca 2008 r. A. Sp. z o.o. w G., Skarżąca w niniejszej sprawie, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia istnienia nadpłaty w podatku akcyzowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Termin jest zachowany wówczas, gdy przed jego upływem, czyli najpóźniej w ostatnim dniu terminu skarga zostanie wniesiona bezpośrednio na tzw. biuro podawcze organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. To samo dotyczy nadania skargi w polskim urzędzie pocztowym, które jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.). W takim przypadku pismo powinno zostać nadane najpóźniej do godziny 24.00 ostatniego dnia terminu.

Termin do wniesienia skargi jest terminem, którego skrócenie lub przedłużenie jest niedopuszczalne. Upływ tego terminu sąd zobowiązany jest uwzględniać z urzędu, w ramach badania spełnienia wymogów formalnych skargi.

Zaskarżona decyzja, jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" przesyłki listowej poleconej została doręczona adresatowi (pełnomocnikowi Skarżącej) w dniu 7 marca 2008 r. Termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 7 kwietnia 2008 r. (poniedziałek, tzw. dzień roboczy), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a.

Skarga na powyższą decyzję została wniesiona bezpośrednio na tzw. biuro podawcze organu w dniu 9 kwietnia 2008 r. Nastąpiło więc dwudniowe przekroczenie terminu do jej złożenia.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. sąd administracyjny odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt