drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Go 144/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 144/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-05-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] kwietnia 2006r. skarżący – B.D. - został wezwany aby w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi uzupełnił braki formalne skargi poprzez sprecyzowanie czy skargę złożył wyłącznie B.D. czy też pochodzi ona od innych osób i w takim przypadku podać dokładne dane skarżących oraz uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 500 zł. Wezwanie zostało skarżącemu doręczone 18 kwietnia 2006r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 zd. pierwsze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220§ 3 Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi). Sąd odrzuca skargę również w przypadku gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt.3 wyżej powołanej ustawy).

Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu sądowego. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 18 kwietnia 2006r. .

Termin do uiszczenia wpisu jak i uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem 25 kwietnia 2006r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił wpisu i nie uzupełnił braków o które został wezwany. Skarżący został poinformowana w wezwaniu o skutkach nie uiszczenia wpisu jak i nie uzupełnienia braków w terminie.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 16 § 2 , art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt