drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym, I SA/Ol 680/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 680/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-07-03  
Data wpływu
2007-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Ryszard Maliszewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 2 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku "A" Sp. z o.o. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

ISA/OI 680/07

U Z A S A D N I E N I E

"A" Spółka z o.o. w odpowiedzi na wezwanie o uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 1281 zł złożyła formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Postanowieniem z dnia 11 marca 2008 roku Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odmówił przyznania Spółce prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Sprzeciw od powyższego postanowienia złożyła "A" Spółka z o.o. W uzasadnieniu Spółka zakwestionowała stanowisko referendarza, który dokonując weryfikacji oświadczenia majątkowego wykazał, iż Spółka ma możliwości pokrycia kosztów sądowych.

Stosownie do treści artykułu 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, D.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej cyt. jako p.p.s.a. postanowienie z dnia 11 marca 2008 roku utraciło moc.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje.

Strona skarżąca złożyła formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej, w którym zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazała, że spółka nie posiada żadnych środków, które mogłyby zostać wykorzystane do uiszczenia wpisu od skargi. Z jednej strony prowadzona jest wobec spółki egzekucja na podstawie decyzji będących przedmiotem zaskarżenia wymierzającym spółce zobowiązania publicznoprawne w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych, z drugiej zaś wszystkie rachunki bankowe spółki zostały zablokowane. Podniosła, że nie jest w stanie spieniężyć posiadanego towaru, majątku ruchomego i nieruchomego ani praw majątkowych gdyż są one przedmiotem egzekucji, jak również brakiem zainteresowanych zakupem składników przedsiębiorstwa, na którym ciążą zobowiązania.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu wnioskodawca przedłożył dowody dokumentujące zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Spółki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, generalną zasadą jest, że każdy podmiot wszczynający postępowanie przed sądami administracyjnymi musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania sądowego. Zgodnie jednak z art. 246 § 2 pkt 1 i 2 p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym bądź częściowym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek środków postępowania czy dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Zatem to na stronie spoczywa obowiązek udowodnienia zaistnienia okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy w określonym zakresie.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęło łącznie 157 spraw ze skarg Spółki. W 102 sprawach Spółka została częściowa zwolniona od kosztów sądowych. W tych sprawach zażalenia skarżącej Spółki zostały przez NSA oddalone. W konsekwencji Spółka została zobowiązana do uiszczenia prawie 200 000 zł tytułem kosztów sądowych. W pozostałych sprawach ( które do tej pory zostały rozpoznane) NSA w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienia i przyznał prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że w tym stanie faktycznym sytuacji Spółki uległa pogorszeniu, w stopniu uzasadniającym przyznanie prawa pomocy w żądnym zakresie.

Przedstawione okoliczności przemawiaj za zwolnieniem Spółki od kosztów sądowych w tej sprawie. W tych względów na podstawie przepisu art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt