drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 134/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 134/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie, strona w skardze na oznaczoną w komparycji decyzję wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego.

Postanowieniem z dnia 31 marca 2008 r. referendarz sądowy odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy we wskazanym powyżej zakresie. Na powyższe orzeczenie strona - pomimo prawidłowego pouczenia o możliwości wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (zwrotne potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego w K. G.) - nie złożyła przewidzianego prawem środka zaskarżenia.

W związku z powyższym, Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2008 r. - którego odpis doręczono skarżącemu w dniu 3 czerwca 2008 r. - wezwano stronę do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Nieprzekraczalny termin do usunięcia braków skargi upłynął w dniu 10 czerwca 2008 r. Skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił należnego wpisu sądowego do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 upsa sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 upsa, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy jednak skargi, bowiem należy ona do katalogu pism kwalifikowanych. W tej sytuacji skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 upsa.

W rozpoznawanej sprawie należało uiścić wpis sądowy w kwocie 500,00 zł najpóźniej w dniu 10 czerwca 2008 r., czyli w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Pomimo prawidłowego pouczenia, skarżący nie uiścił wpisu sądowego w wymaganym terminie. Nieuzupełnienie przez stronę braków w terminie uniemożliwia nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącego.

Z tych względów i w oparciu o art. 220 § 3 upsa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt