drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewoda, zasądzono od strony przeciwnej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania, II SA/Kr 579/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 579/05 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-11-26  
Data wpływu
2005-05-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Janusz Kasprzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
zasądzono od strony przeciwnej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania
Sentencja

Kraków, dnia 26 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na decyzję Wojewody z dnia w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania postanawia: zasądzić od Wojewody na rzecz skarżącego 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U., z 2002 r., Nr 153, póz. 1270 ze zm., zwanej dalej w skrócie - p.p.s.a.) jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny.

W rozpatrywanej sprawie w wyroku z dnia 19 czerwca 2007 r., (II SA/Kr 579/05) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie orzekł w przedmiocie kosztów sądowych z uwagi na to, że do dnia zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej to orzeczenie skarżący nie zgłosił wniosku o zasądzenie na jego rzecz należnych kosztów postępowania.

Skarżący – W.S. - wniosek taki złożył w piśmie z dnia ...... czerwca 2007 r. (k. 21 akt sądowych) domagając się orzeczenia o zasądzeniu na jego rzecz od Wojewody ......... 500 zł tytułem zwrotu uiszczonego przez niego wpisu sądowego, gdyż działając bez adwokata lub radcy prawnego nie został pouczony o skutkach niezgłoszenia wniosku o zasądzenie wpisu.

Zgodnie z art. 210 § 1 p.p.s.a. strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez adwokata lub radcy prawnego sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyższym terminie.

W rozpatrywanym przypadku skarżący, działając bez adwokata lub radcy prawnego, nie został jednak w sposób prawidłowy i skuteczny pouczony o skutkach niezgłoszenia przez niego wniosku w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania. Kierowane do nie go bowiem zawiadomienie o rozprawie wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach nie złożenia wniosku o przyznanie należnych kosztów nie zostało zaadresowane w sposób prawidłowy lecz omyłkowo. Zamiast być zaadresowane do W.S. zostało zaadresowane do "W.O. "

Ponadto, zgodnie z § 2 art. 210 p.p.s.a. przepis § 1 tego artykułu nie ma zastosowania, gdy strona nie jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak w tym przypadku). W takim przypadku o kosztach należnych stronie sąd orzeka z urzędu.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 224 w zw. z art. 200 oraz 210 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U., z 2002 r., Nr 153, póz. 1270 ze zm.) należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt