drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Inne, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1266/08 - Wyrok NSA z 2009-09-15
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej L. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1140/07 w sprawie ze skargi "[...]" sp. z o.o. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1140/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę "[...]" Spółki z o.o. w W. i uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w wydaną w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej jak również uchylił poprzedzającą ją decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...].

W dniu 25 czerwca 2008 r. adwokat E. U. działając w imieniu L. K., J. K., Z. K. i A. K. skierowała do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku wraz ze skarga kasacyjną.

Sąd postanowieniem z dnia 24 lipca 2008 r. przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej Z. K., J. K. i A. K., natomiast odmówił przywrócenia terminu do wniesienia tegoż środka odwoławczego L. K. Przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne, w związku z tym do rozpoznania pozostała złożona wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarga kasacyjna L. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

W myśl art. 177 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast art. 178 powołanej ustawy stanowi, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie z uwagi na doręczenie L. K. wyroku Sądu w dniu 28 listopada 2007 r. termin do wniesienia przez nią skargi kasacyjnej upłynął w dniu 28 grudnia 2007 r. i jak zaznaczono wcześniej Sąd odmówił stronie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Tym samym skarga kasacyjna wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. podlegała odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt