drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Ochrona środowiska Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, IV SA/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tomasz Wykowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Ochrona środowiska
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 212/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-11
II OZ 525/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 252 § 2, art. 257
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA – Tomasz Wykowski po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia Z. w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Z. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2007 r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania

Uzasadnienie

W skardze na wskazane w sentencji postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2007 r. Stowarzyszenie Z. w W. złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, należy mieć na uwadze, iż stosownie do treści art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) wniosek taki składa się na urzędowym formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245).

Z kolei stosownie do art. 257 P.p.s.a., wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W przedmiotowej sprawie skarżące Stowarzyszenie nie złożyło wniosku o przyznanie prawa pomocy w formie odpowiadającej wymogom określonym w omawianym wyżej art. 252 § 2 P.p.s.a., wobec tego pismem Sądu z dnia 10 stycznia 2008 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia tego braku w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy zostało doręczone skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 14 stycznia 2008 r.

Ponieważ Stowarzyszenia Z. nie uzupełniło braków wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakreślonym terminie, na podstawie art. 257 ustawy, należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt