drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Bk 106/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 106/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Sławomir Presnarowicz
Urszula Barbara Rymarska /sprawozdawca/
Włodzimierz Witold Kędzierski /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Asesor WSA U. B. Rymarska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2005 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę.-

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. po rozpoznaniu odwołania, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] określającą Skarżącej J. B., zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w innej wysokości niż wykazane przez nią w zeznaniu rocznym.

Na powyższą decyzję została wniesiona, w terminie, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z wnioskiem o jej uchylenie w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W związku z ogólną regułą wynikaj(c( z art. 220 ( 1 cyt. ustawy - S(d nie podejmuje żadnej czynno(ci na skutek pisma, od którego nie zosta(a uiszczona opłata.

Przy wnoszeniu skargi nie uiszczono wpisu sądowego w kwocie 100 zł., dlatego też wezwaniem z dnia 4 maja 2005 r. Sąd wezwał Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7- dni od dnia otrzymania wezwania.

Wezwanie doręczono w dniu 5 maja 2005r., tym samym zgodnie z postanowieniami art. 82 i art. 83 ( 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art.111 K.c. termin do uiszczenia wpisu upłynął dnia 12 maja 2005 r.

W wyznaczonym przez S(d siedmiodniowym terminie, wpisu sądowego nie uiszczono, tym samym zgodnie z postanowieniami art. 220 ( 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaistniały przesłanki do odrzuceniu skargi przez sąd.

Maj(c powyższe na uwadze S(d działając w oparciu o przepisy art.160 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt