drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatkowe postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono zaskarżone postanowienie, III SA/Wa 692/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 692/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Grażyna Nasierowska /przewodniczący/
Marta Waksmundzka-Karasińska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 122, art. 187 par. 1, art. 146, art. 148 par. 2 pkt 1, art. 150
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska (sprawozdawca), Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz P. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2006 r. spółka P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik [...]Urzędu Skarbowego w W. postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. uznał stanowisko skarżącej spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Postanowienie to doręczone zostało w dniu 26 września 2007r., na adres siedziby spółki podany we wniosku z dnia [...] czerwca 2007 r., tj. [...]. Z potwierdzenia odbioru powyższego postanowienia wynika, iż odbiór ten został pokwitowany pod pieczątką : E. SA, ul. [...] (podpis odbiorcy nieczytelny, prawdopodobnie: Z.).

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odbioru w/w przesyłki (pieczątka E. S. A. [...]), organ podatkowy zareklamował usługę pocztową w zakresie rzeczonej przesyłki. Urząd pocztowy w piśmie z dnia 29 października 2007r. poinformował, że reklamowana przesyłka została doręczona w dniu 26 września 2007 r., a jej odbiór pokwitował upoważniony pracownik. Na potwierdzenie powyższego do pisma załączony został duplikat potwierdzenia odbioru, z którego wynika, iż odbiór przesyłki pokwitowany został przez pracownika A.G.

W związku z dalszymi wątpliwościami co do skutecznego odbioru przesyłki przez skarżącą, Urząd Skarbowy doręczył w dniu 19 listopada 2007r. stronie duplikat postanowienia z dnia [...] września 2007 r., pod tym samym adresem co poprzednio, tj. ul. [...].

W dniu 26 listopada skarżąca złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej zażalenie na otrzymane postanowienie.

Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008 r. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia.

W uzasadnieniu organ drugiej instancji wyjaśnił, iż zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 w zw. z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej powoływanej "ord. pod".), zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. W ocenie organu postanowienie z dnia [...] września 2007r. zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 26 września 2007r. Stronie przysługiwało prawo wniesienia zażalenia od powyższego postanowienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o czym spółka została prawidłowo pouczona. A zatem termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 3 października 2007r. Skarżąca złożyła zażalenie w dniu 26 listopada 2007r., a zatem po upływie terminu do wniesienia środka odwoławczego. Fakt późniejszego, bo mającego miejsce w dniu 19 listopada 2007r., doręczenia duplikatu postanowienia z dnia [...] września 2007r. nie ma znaczenia dla liczenia terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie. Żaden bowiem z przepisów ustawy – ord. pod. nie reguluje kwestii skuteczności prawnej i procedury doręczenia duplikatów aktów administracyjnych, wydawanych przez organy podatkowe.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona zarzuciła organowi drugiej instancji naruszenie art. 151 i art. 236. § 2 pkt 1 ord. pod.

W uzasadnieniu skargi wskazała, iż postanowienie zostało doręczone jej w dniu 19 listopada 2007r. i w dniu 26 listopada 2007r. zostało wniesione zażalenie. Zdaniem spółki bezpodstawne jest twierdzenie Dyrektora Izby, że postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 26 września 2007r. i w konsekwencji termin na wniesienie zażalenia upłynął w dniu 3 października 2007r. Niezgodne z prawdą są informacje udzielone Urzędowi przez Pocztę Polską, że w dniu 26 września 2007r. postanowienie zostało doręczone adresatowi, ponieważ na potwierdzeniu doręczenia postanowienia widnieje pieczątka E. S.A. a nie skarżącej, która była adresatem przedmiotowego postanowienia. Ponadto, skarżąca podkreśliła, że nie upoważniała żadnego pracownika E. S.A. do odbioru korespondencji do niej adresowanej, a żaden pracownik skarżącej nie otrzymał informacji od recepcji E. S.A. o fakcie odebrania przez niego przesyłki skierowanej do skarżącej spółki.

Dodatkowo wskazała, że pracownik poczty nie sprawdził, kto faktycznie odebrał przesyłkę. Reklamacja Poczty również nie wskazuje na jakiej podstawie stwierdzono, że przesyłka została dostarczona adresatowi, skoro pieczęć wskazuje na coś odwrotnego. Fakt, że w dniu 26 września 2007 r. nie doszło do skutecznego dostarczenia skarżącej przedmiotowego postanowienia potwierdza zachowanie Urzędu, który po otrzymaniu wyjaśnień od Poczty Polskiej wysłał do skarżącej spółki duplikat postanowienia Naczelnika Urzędu.

W opinii strony, przepisy ord. pod. nie pozwalają na uznanie, że doręczenie postanowienia jest skuteczne w przypadku, gdy jego odbioru dokona pod wskazanym adresem podmiot inny niż adresat. Na potwierdzenie tego stanowiska skarżąca powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2001 r., sygn. III SA 3393/99 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2005 r., sygn. III SA/Wa 2569/05.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Oceniając zaskarżone postanowienie pod względem jego zgodności z prawem, Sąd stwierdził, iż narusza ono przepisy postępowania w stopniu uzasadniającym jego uchylenie.

Przedmiotem zaskarżenia w rozpoznawanej sprawie było postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W., w którym organ ten stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia.

W efekcie tego rozstrzygnięcia strona pozbawiona została prawa do kontroli instancyjnej wydanego przez organ I instancji rozstrzygnięcia. Dlatego też szczególnie istotne jest, aby w sposób dokładny i wyczerpujący zbadać wszystkie okoliczności faktyczne sprawy oraz wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości, które mogą powstać po analizie zgromadzonego materiału dowodowego. Odstąpienie od przeprowadzenia wnikliwej i wszechstronnej oceny wszystkich dowodów w sprawie, stanowi naruszenie przepisów postępowania podatkowego - art. 122 i art. 187 § 1 ord. pod.

Spór w sprawie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] września 2007r. zostało - jak utrzymuje organ - w sposób skuteczny doręczone skarżącej w dniu 26 września 2007r.

W ocenie Sądu analiza akt sprawy nie daje podstaw do uznania legalności prezentowanego w zaskarżonym postanowienia stanowiska.

Zgodnie z art. 151 ord. pod. osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i art. 150 ord. pod. stosuje się odpowiednio. Odbiór przesyłki powinien zostać potwierdzony, zgodnie z art. 152 powołanej ustawy, własnoręcznym podpisem adresata wraz ze wskazaniem daty doręczenia.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, w badanej sprawie odbiór postanowienia organu podatkowego I instancji został pokwitowany w dniu 26 września 2007r. pod pieczątką spółki E. SA, nie zaś skarżącej spółki. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż postanowienie to doręczone zostało stronie postępowania. Wbrew twierdzeniom organu przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do formułowania w tym zakresie odmiennych wniosków.

Przede wszystkim z treści pisma urzędu pocztowego z dnia 29 października 2007r., stanowiącego odpowiedź na złożoną przez organ podatkowy reklamację wynika jedynie, iż " reklamowana przesyłka została doręczona w dniu 26.09.2007r. Odbiór przesyłki pokwitował upoważniony pracownik". Z tak lakonicznego sformułowania nie wynika, czy przesyłka ta doręczona została rzeczywiście adresatowi, oraz czyj pracownik i przez kogo upoważniony pokwitował jej odbiór. Zauważyć także należy, iż załączony do pisma duplikat potwierdzenia odbioru jako odbiorcę wskazuje pracownika A. G., natomiast na oryginale potwierdzenia odbioru widnieje inne nazwisko (prawdopodobnie: Zaluska).

Podzielić należy pogląd, iż w sytuacji, gdy w tym samym budynku mieszczą się dwie firmy, doręczenie musi być dokonane do rąk osoby reprezentującej firmę-adresata, chyba że firma ta wyraźnie upoważni kancelarię firmy sąsiedniej do przyjmowania jej korespondencji (tak : WSA w wyroku z dnia 23 listopada 2005r., III SA/Wa 2569/2005). W badanej sprawie organy podatkowe nie wykazały, aby spełniona została którakolwiek z tych przesłanek. Według oświadczenia skarżącej zawartego w skardze, nie upoważniała ona żadnego pracownika E. SA do odbioru korespondencji do niej adresowanej, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do skutecznego podważenia tego twierdzenia.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt c, art. 152 oraz art. 200 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt