drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Wstrzymanie wykonania aktu, Prezydent Miasta, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Gd 848/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 848/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-03-11  
Data wpływu
2007-12-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Tamara Dziełakowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OSK 1636/08 - Wyrok NSA z 2009-10-27
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tamara Dziełakowska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na decyzję Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2007 r., Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wniósł do sądu administracyjnego skargę na wyżej opisaną ostateczną decyzję Prezydenta Miasta ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie automatycznej stacji paliw płynnych z infrastrukturą techniczną na działkach nr [...] i [...] w G. przy ul. [...]. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu tego wniosku skarżący wyjaśnił, że należy się spodziewać, iż inwestor jeszcze przed rozpoznaniem wniesionej skargi uzyska rozstrzygnięcia organów administracji niezbędne do rozpoczęcia planowanej inwestycji, a jej charakter (budowa trzech podziemnych zbiorników ) wskazuje, w ocenie skarżącego, na wywołanie trudnych do odwrócenia skutków w przestrzeni publicznej. Dalej we wniosku wyjaśniono, że powierzchnia ziemi i istniejące w jej kilkumetrowej warstwie stosunki wodne są chronione przez Prawo ochrony środowiska, a tak głębokie roboty ziemne stanowią istotną ingerencją w środowisko. Zważywszy więc na to, że zainteresowani w sprawie mieszkańcy ulicy [...] nie uzyskają dostępu do postępowań, które przed inwestorem otwiera zaskarżona decyzja, tylko wstrzymanie jej wykonania zapobiegnie przedstawionym w skardze stratom środowiskowym.

Rozpoznając powyższy wniosek o wstrzymanie zaskarżonej decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nie zasługuje on na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wskazywane we wniosku niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w środowisku wodnym czy, jak określił to skarżący, trudne do odwrócenia skutki w przestrzeni publicznej mogą wystąpić dopiero na skutek rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową stacji paliw. Roboty te inwestor może rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie na skutek zaskarżonej decyzji. Zaskarżona decyzja istotnie otwiera przed inwestorem możliwość uzyskania kolejnych rozstrzygnięć organów, jednak sama w sobie nie skutkuje powstaniem takiej szkody i niebezpieczeństwa na które wskazano we wniosku. Również okoliczność, że zainteresowani mieszkańcy ulicy [...] przy której planowana jest inwestycja "nie uzyskają dostępu do postępowań, które przed inwestorem otwiera zaskarżona decyzja" nie może być podstawą wstrzymania decyzji o warunkach zabudowy. Należy wskazać, że dostęp do tych postępowań administracyjnych i na każdym ich etapie ma zagwarantowany prawem właśnie prokurator. Zatem to w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę skarżący może skutecznie zapobiec tym niebezpieczeństwom i szkodzie, o których mowa we wniosku. Okoliczności te mogą bowiem dopiero wystąpić w przyszłości wskutek wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie w następstwie uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy.

Nie znajdując zatem podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.Powered by SoftProdukt