drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewoda, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 718/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 718/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Machlejd /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Machlejd po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.L. i T.R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2008 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2008 r. do Sądu wpłynęła skarga C.L. i T.R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2008 r. znak [...] utrzymującą w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miasta J. pozwolenia na budowę jezdni w ulicy S. na odcinku od ul. G. do ul. P. na terenie działek nr ew. [...] i [...] w J. wraz ze zjazdami do linii rozgraniczających działek nr ew. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w J. W skardze skarżące zawarły wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wniosek skarżące uzasadniły tym, że wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez budowę jezdni spowoduje nieodwracalne skutki prawne i pozbędzie je w sposób bezprawny części ich własności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Sąd, rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania aktu, powinien uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy. Przesłanki wstrzymania aktu zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie aktu w przypadku stwierdzenia w toku sądowej kontroli, iż narusza on obowiązujący stan prawny spowoduje szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź powrót do stanu poprzedniego będzie wymagał znacznego nakładu sił i środków. /por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/2004; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt GZ 120/2004; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., II SA/Bk 352/06, Lex nr 192964/.

Strona skarżąca we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazała, że jej wykonanie spowoduje znaczną szkodę oraz trudne do odwrócenia skutki i znaczne straty z tym związane poprzez bezprawne pozbawienie prawa własności części nieruchomości.

Zdaniem Sądu w świetle powołanego wyżej przepisu i wniosku strony skarżącej, w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt