drukuj    zapisz    Powrót do listy

6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń, Wymierzenie grzywny, Komendant Policji, Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny -art.55 ustawy PoPPSA, VI SO/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SO/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Królikowska-Przewłoka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny -art.55 ustawy PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 55 & 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. B. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2008 r. skarżący – P. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji, na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270, ze zm., zwana dalej jako p.p.s.a.), w związku ze skargą wnioskodawcy na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...].

W odpowiedzi Komendant Główny Policji pismem z dnia 20 maja 2008 r. wniósł o oddalenie wniosku, jako bezzasadnego. Poinformował Sąd, że skarga P. B. wpłynęła do organu w dniu 13 lutego 2008 r. zaś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została przekazana wraz odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w dniu 13 marca 2008 r., a więc z zachowaniem terminu określonego w 54 § 2 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 55 § 1 p.p.s.a. w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., Sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.

W ocenie Sądu sformułowanie art. 55 § 1 p.p.s.a. "w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa art. 54 § 2 p.p.s.a. sąd (...) może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (...)" oznacza, że wyłączną, materialnoprawną przesłanką takiego orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. w terminie przewidzianym w tym przepisie. Jednakże "sąd (...) może orzec" o wymierzeniu organowi grzywny, co oznacza, że podejmując rozstrzygnięcie w tej kwestii sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a więc m.in. przyczyny niewypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.; czas, jaki upłynął od wniesienia skargi i to, czy przed rozpoznaniem wniosku o wymierzenie organowi grzywny organ ten obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu (por. T. Woś – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz, Warszawa 2005, LexisNexis, s. 259).

Grzywna nie jest zatem - co do zasady - środkiem represji za sam fakt nienadesłania dokumentów w ogóle, czy ich nienadesłanie w terminie, lecz środkiem dyscyplinującym organ. Celem wymierzenia grzywny jest bowiem wymuszenie na organie przekazania akt i nadania sprawie właściwego biegu, a nie ukaranie organu za nieterminowość działania.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z prezentaty Sądu odciśniętej na odpowiedzi na skargę, Komendant Główny Policji w dniu 20 marca 2008 r. złożył w Sądzie skargę P. B. wraz aktami administracyjnymi sprawy. Sprawa sądowa zainicjowana wniesieniem tej skargi prowadzona jest obecnie pod sygnaturę VISA/Wa 547/08. Tym samym organ uczynił zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 54 § 2 p.p.s.a.

Wobec tego w rozpoznawanym przypadku – w ocenie Sądu, nie zachodzą przesłanki do wymierzenia Komendantowi Głównemu Policji grzywny, skoro podstawowy cel - przekazanie dokumentów do Sądu - został osiągnięty. Nastąpiło to rzeczywiście z kilkudniowym opóźnieniem, jednakże organ dopełnił ciążący na nim obowiązek procesowy, zanim Sąd orzekł w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie i podlega oddaleniu na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. a contrario, o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt