drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Właściwość sądu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przekazania sprawy do innego sądu, VII SA/Wa 2142/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2142/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-20  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Sygn. powiązane
II OSK 1406/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przekazania sprawy do innego sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 13 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek W. K. o przekazanie sprawy celem rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

Uzasadnienie

W dniu [...] grudnia 2007r. (data wpływu do Sądu) W. K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007 r., znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, w krócej wniosła o "przekazanie sprawy zgodnie z właściwością do WSA we Wrocławiu". Skarżąca w przedstawiła stan faktyczny sprawy, jednakże powyższego wniosku nie uzasadniła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z przepisu tego wynika m.in. funkcja wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw sądowoadministracyjnych w granicach swojej właściwości miejscowej.

W związku z powyższym Sąd, do którego wpłynęła skarga, jest zobowiązany z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi jednak taka okoliczność, która umożliwiała by przekazanie sprawy innemu właściwemu sądowi administracyjnemu z urzędu na podstawie art. 59 § 1 w/w ustawy, jak również z przyczyny określonej w przedmiotowym wniosku strony skarżącej.

W niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jako centralny organ administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ma swoją siedzibę w m.st. Warszawa. A więc siedziba tego organu znajduje się na terenie Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.), właściwym dla obszaru województwa Mazowieckiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W związku z powyższym - w świetle przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie istnieją przyczyny do przekazania niniejszej sprawy innemu sądowi administracyjnemu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt