drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Inne, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-01-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 1085/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156,166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. C. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) listopada 2007 roku nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: - sprostować komparycję postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 23/08 w ten sposób, że po słowach: "na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" dopisać: "z dnia (...) listopada 2007 roku nr (...)".

Uzasadnienie

W komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2008 roku sygn. akt IV SA/Wa 23/08 w opisie przedmiotu zaskarżenia nie oznaczono daty wydania zaskarżonego postanowienia oraz jego numeru nadanego przez organ administracji. Brak ten ma charakter niedokładności, ponieważ w przedmiotowej komparycji oznaczono przedmiot zaskarżenia podając jego formę (postanowienie) oraz wskazując organ administracji, który je wydał, a jedynie pomyłkowo pominięto oznaczenie daty i numeru nadanego przez organ administracji.

Z akt sprawy, a w szczególności ze skargi wynika natomiast jednoznacznie z jakiej daty i o jakim numerze zostało zaskarżone postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym należało sprostować niedokładność, dlatego na podstawie art. 156 §1 i §2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt