drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Finanse publiczne, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, V SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-10  
Data wpływu
2007-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Finanse publiczne
Skarżony organ
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA - Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal; postanawia: -odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji;

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 października 2007 r. Skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...]. W uzasadnieniu wniosku podniosła, że "uprawomocnienie" ww. decyzji groziłoby jej oraz jej rodzinie nieodwracalnymi katastrofalnymi skutkami. Wskazała, że pismem z dnia [...] października 2007 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – Oddział Regionalny w W. poinformował ją, że w razie nieuiszczenia zaległej należności w terminie 30 dni zostaną podjęte czynności zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu. Zwróciła również uwagę na swoją trudną sytuację finansową i zdrowotną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności.

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 cyt. ustawy sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych zawartym w wymienionym przepisie. Instytucja wstrzymania wykonania ma bowiem charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Strona wnosząca o wstrzymanie wykonania winna więc wykazać okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane, poprzez odniesienie się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do zainteresowanego wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. W postanowieniu z 18 maja 2004 r. sygn. akt FZ 65/04

Sygn. akt V SA/Wa 120/07

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że brak takiego uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Należy także zauważyć, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może dotyczyć tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania z reguły wszelkie akty administracyjne mające charakter odmowny.

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, iż w niniejszej sprawie Skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. o odmowie umorzenia należności z tytułu zaległych opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal. Zaskarżona decyzja ma więc charakter odmowny, nie nakłada na Skarżącą żadnych obowiązków, które mogłyby być wykonane dobrowolnie lub w sposób przymusowy. Nie ma przy tym znaczenia doręczone Skarżącej pismo z dnia [...] października 2007 r., w którym organ stwierdza istnienie zaległej należności i informuje, że w razie jej nieuiszczenia zostaną podjęte czynności zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu.

Brak jest zatem przymiotu wykonalności, co uniemożliwia wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W tej sytuacji wniosek skarżącego nie mógł zostać uwzględniony, a wobec tego na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt