drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Ruch drogowy Administracyjne postępowanie Pełnomocnik procesowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uchylono zaskarżoną decyzję, II SA/Po 24/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 24/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska /sprawozdawca/
Jolanta Szaniecka /przewodniczący/
Wiesława Batorowicz
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Ruch drogowy
Administracyjne postępowanie
Pełnomocnik procesowy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 108 poz 908 art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 130 ust. 1, art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 40 par. 2, art. 107 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200, art. 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Szaniecka Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2008r. sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ W.Batorowicz /-/ J.Szaniecka /-/ A.Łaskarzewska

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...], L.dz.[...], Komendant Wojewódzki Policji w [...] skierował do Starosty [...] wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) w stosunku do P. K. Komendant Wojewódzki Policji wskazał, że P. K. otrzymał łącznie 26 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Pismem z dnia [...], Nr [...], P. K. został skierowany przez Komendanta Miejskiego Policji w [...] na badanie psychologiczne w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pismem z dnia 31 stycznia 2006 r., Nr [...], Starosta [...] powiadomił P. K. na podstawie art. 61 § 4 kpa o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacyjne do kierowania pojazdami mechanicznymi objętymi prawem jazdy kat. A, B+E, C+E, T w związku z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] z dnia [...].

Decyzją z dnia [...], Nr[...], P. K. został skierowany przez Starostę [...] na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Pismem z dnia 3 lutego 2006 r. P. K. odwołał się od skierowania go przez Komendanta Miejskiego Policji w [...] na badanie psychologiczne podnosząc, że organ błędnie przyjął, iż przekroczył on liczbę 24 punktów ponieważ wykroczenie z dnia 31 stycznia 2002 r. jest przedawnione i otrzymanych za nie 2 punktów nie należy wliczać do sumy otrzymanych punktów. Nadto odnośnie wykroczenia z dnia 18 kwietnia 2005 r. odwołujący podkreślił, że przyznano mu za nie zbyt dużą ilość punktów niż wynika to z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r., odwołujący zakwestionował także podstawę prawną popełnionego wykroczenia.

Pismem z dnia 9 lutego 2006 r. pełnomocnik P. K. złożył wniosek o wszczęcie postępowania o wydanie zaświadczenia w postępowaniu administracyjnym potwierdzającego jakie wykroczenia spowodowały naliczenie normy 24 punktów u P. K., wskazanie kodu wykroczeniom przy ich kwalifikacji, wskazanie stanów faktycznych opisujących zdarzenia stanowiące wykroczenia i sposób ich stwierdzenia.

Pismem z dnia 14 lutego 2006 r. pełnomocnik P. K. złożył odwołanie od decyzji Starosty [...] o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

W odwołaniu odwołujący zarzucił zaskarżanemu orzeczeniu naruszenie prawa materialnego i niewłaściwe zastosowanie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdyż skierowanie wystawiono i doręczono przed upływem terminu do zapoznania się z materiałami postępowania, nadto nie udzielono odpowiedzi w trybie wniosku o wydanie zaświadczenia, naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia MSWiA z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, gdyż we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wzięto pod uwagę wpisy nieostateczne z obrazą § 4 tego rozporządzenia, które są błędnie zakwalifikowane według załącznika nr 1 do cytowanego rozporządzenia. Nadto odwołujący wniósł o wyznaczenie rozprawy celem zweryfikowania danych z mandatów i opisów pomiarów oraz homologacji, a także umowcowań do podpisania wniosku i decyzji. Odwołujący zarzucił także naruszenie przepisu art. 107 § 1 kpa w zw. z art. 130 i art. 140 Prawa o ruchu drogowym, gdyż wniosek sporządzono i podpisano faksymilem zastępcy komendanta Wojewódzkiego Policji, co skutkuje nieważnością z art. 156 § 1 pkt 1 kpa. również podpis pod decyzją w ocenie odwołującego narusza art. 107 kpa, gdyż brak upoważnienia Starosty dla zastępcy naczelnika.

Decyzją z dnia [...], Nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], uchyliło w całości zaskarżoną decyzję oraz przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że organ I instancji wydał rozstrzygnięcie przed upływem terminu wyznaczonego przez ten organ do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Tym samym naruszone zostało prawo strony do brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, co uzasadniało przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Decyzją z dnia [...], Nr [...], sygn. akt: [...], [...] Wojewódzki Komendant Policji w [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o skierowanie na badania psychologiczne.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wskazaną decyzję została oddalona wyrokiem z dnia 8 marca 2007 r. (IV SA/Po 414/06).

W toku ponownie rozpoznawanej sprawy Starosta [...] postanowieniem z dnia [...], Nr [...] nie uwzględnił żądania strony dotyczącego przeprowadzenia dowodów zgłoszonych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2006 r. oraz odmówił zawieszenia postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie, w zakresie odmowy zawieszenia postępowania, złożył pełnomocnik P. K. podnosząc, że od rozstrzygnięcia WSA w przedmiocie prawidłowości decyzji [...] Wojewódzkiego Komendanta Policji w [...], w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne zależy wynik toczącego się postępowania.

Postanowieniem z dnia [...], Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Skarga do sądu administracyjnego na wskazane postanowienie SKO w [...] została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 2006 r. (IV SA/Po 667/06).

Decyzją z dnia [...], Nr [...] Starosta [...] skierował P. K. na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Odwołanie od wskazanej decyzji złożył pełnomocnik P. K. zarzucając zaskarżanemu orzeczeniu naruszenie art. 78 § 1 i art. 75 kpa poprzez nie uwzględnienie wniosków dowodowych strony, naruszenie art. 77 § 1 kpa poprzez nie zebranie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, naruszenia art. 107 § 1, § 3, § 4 i § 5 ponieważ zaskarżana decyzja nie zawiera uzasadnienia, naruszenie art. 45 § 1 kw ponieważ przedmiotowe wykroczenia uległy przedawnieniu, naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 ponieważ istnieje zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie niniejszej sprawy, naruszenie art. 40 § 2 kpa ponieważ zaskarżana decyzja nie została doręczona pełnomocnikowi strony.

Po rozpoznaniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z dnia [...], Nr [...] stwierdziło niedopuszczalność odwołania.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w sytuacji, gdy w postępowaniu administracyjnym jest jedna strona, a wydanej w postępowaniu decyzji nie doręczono pełnomocnikowi strony, a doręczono ją bezpośrednio stronie to należy przyjąć, że taka decyzja nie wywołuje skutków procesowych. Zatem od decyzji, która nie weszła do obrotu prawnego odwołanie nie przysługuje, dlatego organ I instancji winien prawidłowo doręczyć decyzję pełnomocnikowi strony, a termin do wniesienia od niej odwołania będzie biegł od dnia doręczenia.

Decyzją z dnia [...], Nr [...] Starosta [...] na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) skierował P. K. na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Organ zastrzegł, że nie poddanie się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie do dnia 4 maja 2007 r. spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył pełnomocnik P. K. zarzucając zaskarżanemu orzeczeniu naruszenie art. 78 § 1 i art. 75 kpa poprzez nie uwzględnienie wniosków dowodowych strony, naruszenie art. 77 § 1 kpa poprzez nie zebranie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, naruszenia art. 107 § 1, § 3, § 4 i § 5 ponieważ zaskarżana decyzja nie zawiera uzasadnienia, naruszenie art. 45 § 1 kw ponieważ przedmiotowe wykroczenia uległy przedawnieniu, naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 ponieważ istnieje zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie niniejszej sprawy.

Po rozpoznaniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...], Nr [...] na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856 ze zm.) i § 1 pkt 15 lit b rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925), art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 980 ze zm.) uchyliło w całości decyzję Starosty [...] Nr [...] z dnia [...] oraz uchyliło decyzję Starosty [...] Nr [...] z dnia [...] w części dotyczącej określenia terminu na poddanie się sprawdzeniu kwalifikacji i ustaliło termin na 2 miesiące od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, iż Komendant Wojewódzki Policji w [...] we wniosku z dnia [...] wskazał, że strona w okresie od dnia 18 kwietnia 2005 r. do dnia 6 stycznia 2006 r. wielokrotnie naruszała przepisy ruchu drogowego, otrzymując za popełnione wykroczenia łącznie 26 punktów.

W ocenie organu odwoławczego chybiony jest zarzut naruszenia przez organ I instancji art. 75, art. 77 § 1 i art. 78 § 1 kpa ponieważ organ ten zebrał materiał dowodowy wystarczający do potwierdzenia, że odwołujący się w okresie krótszym niż 1 rok przekroczył liczbę 24 punktów. Organ I instancji nie mógł z uwagi na właściwość przeprowadzać dowodów ze świadków na okoliczność, czy kierujący popełnił te wykroczenia i w jakich okolicznościach. Odwołujący przyjmując mandaty za wykroczenia i informacje o przypisanych punktach nie kwestionował popełnionych wykroczeń, a miał, w przypadku wątpliwości, możliwość odmowy przyjęcia mandatu i wówczas sprawę rozstrzygnąłby sąd powszechny.

Organ odwoławczy wskazał, że nie jest zasadnym również zarzut dotyczący braku uzasadnienia zaskarżonej decyzji bowiem organ I instancji wskazał, że skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji wydano na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, w związku z przekroczeniem 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W ocenie organu nie znajduje także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 45 § 1 kw, ponieważ wykroczenia nie uległy przedawnieniu.

Przepis art. 130 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty. W świetle tego przepisu żadne z punktów przypisanych odwołującemu nie podlegały usunięciu z ewidencji, przy liczeniu limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego uwzględnia się czas, jaki upłynął od pierwszego wykroczenia do popełnienia kolejnych, powodujących jego przekroczenie, a bez znaczenia jest czas, jaki upłynął od danego wykroczenia do wystąpienia z wnioskiem, czy też wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, bądź skierowania na badania kontrolne.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ odwołujący wskazał, że kwestia ta została już rozstrzygnięta ostatecznym postanowieniem SKO w [...] z dnia [...], Nr [...].

W konkluzji organ stwierdził, że brak jest podstaw do uwzględnienia odwołania.

Organ wskazał jednak, że zaskarżana decyzja nie może się ostać w części określającej ostateczny termin poddania się sprawdzeniu kwalifikacji, który nie może być określony jako data dzienna.

Skargę na powyższą decyzję złożył pełnomocnik P. K. zarzucając zaskarżanemu orzeczeniu:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tzn.:

1. naruszenie art. 46 § 1 kw ponieważ wykroczenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. uważa się za niebyłe,

2. naruszenie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2003 r., Nr 35, poz. 311) oraz art. 130 ust. 2, art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 130 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ponieważ 6 punktów przyznanych za wykroczenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. zgodnie z powołanymi przepisami ulega obligatoryjnemu usunięciu z ewidencji. Również usunięciu z ewidencji podlegają punkty przyznane za wykroczenia popełnione w dniach 2 października 2005 r., 3 stycznia 2006 r., 6 stycznia 2006 r., gdyż suma punktów nie przekroczyła 24. W związku z powyższym brak przekroczenia 24 punktów co stanowi naruszenie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 130 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ewentualnie gdyby przyjąć interpretację SKO w [...] i Policji to i tak nastąpiło zatarcie skazania, co do wykroczenia z dnia 18 kwietnia 2005 r. oraz nastąpiły skutki prawne z § 6 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia co do wykroczenia z 6 stycznia 2006 r. bo poprzednie decyzje nie były w obrocie prawnym lub nie były prawomocne.

II. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tzn.:

1. naruszenie art. 78 § 1, 75 § 1. 77 § 1 w zw. z art 76 § 3 kpa ponieważ nie uwzględniono wniosków dowodowych strony zawartych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2006 r. na okoliczności mające istotne znaczenie da rozstrzygnięcia sprawy, a mianowicie dotyczących kwestii czy w ogóle zostały popełnione przedmiotowe wykroczenia,

2. naruszenie art. 107 § 1, § 3 i § 4 i § 5 kpa ponieważ zaskarżana decyzja nie zawiera uzasadnienia

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżanej decyzji oraz wniósł o oddalenie skargi.

Pismem z dnia 17 października 2007 r. pełnomocnik skarżącego w uzupełnieniu skargi podał, iż brak jest przekroczenia 24 punktów co stanowi naruszenie art. 114 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Odnośnie wykroczenia z dnia 2 października 2005 r. Policja naruszyła art. 97 § 1 pkt 2 KPW ponieważ grzywna nałożona mandatem karnym seria GG nr [...] za wykroczenie z dnia 2 października 2005 r. została nałożona w dniu 3 listopada 2005 r., czyli po upływie 30 dni od ujawnienia czynu. Tym samym nałożenie grzywny jako naruszające powołany przepis KPW jest nieważne z mocy prawa, w tym również przyznanie 6 punktów za to wykroczenie było bezpodstawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga jest zasadna aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazuje skarżący.

Stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sąd sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem działalności administracji publicznej. Przedmiotem dokonywanej przez niego kontroli jest zbadanie, czy organy administracji w toku rozpoznania sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Czyni to wedle stanu prawnego i na podstawie akt sprawy, istniejących w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Na zasadzie wynikającej z dyspozycji przepisu art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Powołany przepis zezwala zatem sądowi administracyjnemu na uwzględnienie skargi z uwagi na okoliczności, których skarżący nie podnosił w skardze.

Materialnoprawną podstawę kontrolowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu decyzji stanowił art. 114 ustawy ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.), który stanowi, że kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji kierowców podlega między innymi osoba skierowana decyzją starosty, wydaną na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1, a więc za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Na podstawie art. 130 ust. 1 powołanej ustawy ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi Policja.

Punkty za naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym, wpisane do ewidencji, usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty (w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3, granica wynosi 20 punktów). Powołany przepis reguluje działania Policji. Nie oznacza to, wbrew zarzutom skarżącego, iż tego typu czynności materialno-techniczne, a w taki sposób określa się, zarówno w literaturze jak i orzecznictwie, czynności ewidencyjne (por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2004 r. s. 171), nie podlegają kontroli sądowej. Strona zainteresowana wykreśleniem punktów z ewidencji może zwrócić się o podjęcie określonego aktu i czynności, a w razie milczenia organu skorzystać ze skargi w oparciu o art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. akt: I OSK1088.05, niepubl.). Przedmiotowa sprawa nie dotyczyła zaś skargi na tego typu akt czy bezczynność, lecz skargi na decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Tym samym zaś w niniejszej sprawie badaniem Sąd nie mógł objąć zasadności wpisów do ewidencji.

W niniejszej sprawie zatem takich kompetencji nie miał też organ administracji. Będąc związany wpisem w ewidencji nie mógł prowadzić własnych ustaleń, co do zasadności wpisanych punktów.

Zarzuty skarżącego dotyczące wskazanego przepisu prawa materialnego nie zasługują zatem w ocenie sądu na uwzględnienie.

Z powyższych względów nie można było uznać za zasadne zarzutów co do naruszenia art. 130 ust. 1 i 2 cyt. prawa o ruchu drogowym, jak i przepisów ozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, ani też art. 46 § 1 k.w. Prowadzone postępowanie nie naruszyło reguł dowodowych. Brak bowiem było podstaw do przeprowadzenia żądanych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2006r. dowodów. Okoliczności, na które je powołano nie miały istotnego znaczenia w sprawie. Zgodzić należało się z argumentacją odmowy zawieszenia postępowania.

W niniejszej sprawie dopuszczono się jednak poniżej opisanych naruszeń, które skutkować musiały uchyleniem zaskarżonej decyzji. I tak, przepis art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa drogowego nie przewiduje terminu do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Nie upoważnia on organu do wyznaczenia takiego terminu, a tym samym do wyznaczenia daty wykonania przedmiotowego rozstrzygnięcia. W razie niepoddania się obowiązkowi złożenia egzaminu, wydaje się decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, stosownie do art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a powołanej ustawy. Również ten przepis nie określa daty sprawdzenia kwalifikacji kierowcy, a tym samym nie precyzuje, po jakim czasie od skierowania na egzamin starosta może zastosować powyższą sankcję. Oznacza to, że organ każdorazowo ocenia kiedy w okolicznościach konkretnej sprawy można mówić o niewykonaniu przedmiotowego obowiązku, a w konsekwencji kiedy zostaną spełnione przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Omawiana kwestia podlega zatem rozstrzygnięciu dopiero w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 140 ust.1 pkt. 4 lit. a Prawa o ruchu drogowym. Natomiast decyzja, o jakiej mowa w art. 114 § 1 ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy, rozstrzyga wyłącznie o obowiązku poddania się sprawdzeniu kwalifikacji, a nie o terminie wykonania takiego rozstrzygnięcia. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do określenia terminu sprawdzenia kwalifikacji w decyzji o skierowaniu na taki egzamin (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt: I OSK 1363/06, niepubl.).

Organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Mogą one władczo kształtować sytuację obywateli, wyłącznie wtedy gdy przewiduje to przepis prawa powszechnie obowiązującego. Zatem wszystkie elementy decyzji, zarówno rozstrzygnięcie, jak i warunki, terminy i inne dodatkowe zastrzeżenia, winny mieć oparcie w przepisach ustawowych lub wykonawczych. Potwierdza to art. 107 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, stanowiący, iż poza składnikami, o których mowa w § 1 tego przepisu, decyzja może zawierać także inne elementy, o ile stanowią tak przepisy szczególne. W braku podstawy prawnej do ustalenia np. terminu wykonania nałożonego obowiązku, zakreślenie go należy uznać za pozbawione podstawy prawnej, a przez to za niedopuszczalne (por. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, kom. do art. 107, lp. 29; M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, komentarz do art. 107). Powyższy pogląd prezentowany był w orzecznictwie sądów administracyjnych między innymi w sprawach z zakresu prawa budowlanego (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 1999 r., sygn. akt: IV SA 1502/97, Lex nr 47792; także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 25 maja 1994 r., sygn. akt SA/Gd 2562/93, OSP 1996 r., Nr 3, poz. 51). Identycznie o braku podstaw do ustalenia terminu sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2007r. (OSK 1363/06).

Tym samym określenie w zaskarżonej decyzji takiego terminu pozostawało w sprzeczności z analizowaną normą.

W ocenie sądu zaskarżana decyzja jest także wadliwa w zakresie, w jakim uchyla ona w całości decyzję Starosty [...] z dnia [...].

Powołana decyzja Starosty [...] z dnia [...] została doręczona wyłącznie skarżącemu z pominięciem ustanowionego przez niego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 40 § 2 kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik jest zatem traktowany (od momentu wejścia do danego postępowania) w zakresie obowiązku doręczania pism jako podmiot podstawowy, taki sam jak strona, gdyby działała samodzielnie. Z tego też powodu skutek prawny doręczenia danego pisma może powstać wyłącznie po dokonaniu tej czynności wobec pełnomocnika, a doręczenie takiego pisma stronie ma skutek tylko informacyjny. Nadaje to pełnomocnikowi strony w zasadzie pierwszoplanową rolę procesową. Należy bowiem pamiętać, iż ustanawiając pełnomocnika strona najczęściej chroni się przed skutkami nieznajomości prawa. Nie tylko więc z mocy przepisu, ale i z woli strony, pełnomocnik z chwilą ustanowienia winien mieć decydujące znaczenie w postępowaniu. Jeżeli zatem organ administracji pomija pełnomocnika w toku czynności postępowania to niweczy skutki staranności strony w dążeniu do ochrony swoich praw i interesów oraz otrzymania profesjonalnej ochrony prawnej. Omawiany przepis nie dopuszcza przy tym żadnych wyjątków i obarcza organy prowadzące postępowanie obowiązkiem doręczenia wszystkich pism procesowych pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie.

Należy też podkreślić, iż doręczenie danego pisma z naruszeniem przepisu art. 40 § 2 kpa oznacza konieczność uznania, iż orzeczenie doręczone wyłącznie stronie z pominięciem ustanowionego przez nią pełnomocnika nie weszło w ogóle do obrotu prawnego i nie może wywołać żadnych skutków prawnych. Dopiero bowiem w dacie faktycznego doręczenia dana decyzja wchodzi do obrotu prawnego i wiąże organ jako akt załatwiający konkretną sprawę indywidualnego podmiotu.

Skoro w niniejszej sprawie nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji Starosty [...] z dnia [...], przyjąć należy, że nie weszła ona do obrotu prawnego. Nie można więc uznać, jak przyjął organ odwoławczy, że w obrocie prawnym funkcjonują dwie decyzje tożsame, co do przedmiotu, podmiotu i rozstrzygnięcia (w/w oraz decyzja Starosty [...] z dnia [...]).

Podkreślić także należy, iż odwołanie od decyzji Starosty [...] z dnia [...] zostało uznane ostatecznym postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...], Nr [...] za niedopuszczalne.

W istocie bowiem, jak wywiedziono wyżej brak skutecznego doręczenia decyzji powoduje, że w obrocie prawnym nie ma aktu, którym byłby związany organ i który mógłby zostać skutecznie zaskarżony przez stronę. Identycznie wywiódł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 kwietnia 2007r. sygn. akt II FSK 554/06.

Brak zatem było podstaw prawnych do ingerencji organu odwoławczego w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. orzekł jak w pkt I sentencji wyroku.

Ponownie rozpoznając sprawę organ uwzględni poczynione w niniejszym uzasadnieniu rozważania.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 cytowanej ustawy.

Jak w pkt. III rozstrzygnięto mając na względzie art. 152 p.p.s.a.

/-/ J. Szaniecka /-/ A. Łaskarzewska /-/ W. BatorowiczPowered by SoftProdukt