drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie zażalenia, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, VII SA/Wa 1115/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1115/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-18  
Data wpływu
2007-06-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 166/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13
II OZ 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 156/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 157/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 158/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 154/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 159/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 160/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-12
II OZ 1281/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08
II OZ 1282/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08
II OZ 1283/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08
II OZ 384/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-12
II OZ 167/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2007r. znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania postanawia: odrzucić zażalenie D. i M. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007r.

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2007r. (data prezentaty Sądu) wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo procesowe D. i M. W. wraz z zażaleniem na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII w/w Sądu z dnia

20 listopada 2007r. Powyższym zarządzeniem poinformowano D. i M. W., iż nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania mediacyjnego z podmiotami wymienionymi przez skarżących w piśmie z dnia 19 listopada 2007r.

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn zm., zwana dalej ppsa) możliwość wniesienia zażalenia na zarządzenia przewodniczącego istnieje tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Zarządzenie z dnia 20 listopada 2007r. ma charakter informacyjny, jest czynnością techniczną. Na tego typu zarządzenia ustawa ppsa nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że wniesienie zażalenia na zarządzenie z dnia 20 listopada 2007r. jest niedopuszczalne.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 178 ppsa wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Natomiast zgodnie z art. 197 § 2 ppsa do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Z uwagi na powyższe na mocy art. 178 w zw. z art.197 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt