drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Inne, Minister Budownictwa, Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1140/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2007-07-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1266/08 - Wyrok NSA z 2009-09-15
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art. 86 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Sędzia WSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. K., J. K., Z. K. i A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1140/07 w sprawie ze skargi "[...]" Sp. z o.o. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia: 1. przywrócić Z. K., J. K. i A. K. termin do wniesienia skargi kasacyjnej. 2. odmówić L. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1140/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu skargi "[...]" Spółki z o.o. w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tegoż organu z dnia [...] marca 2007 r., nr [...].

Przedmiotowy wyrok został doręczony m. in. J. K. – pełnomocnikowi uczestnika postępowania Z. K. w dniu 20 listopada 2007 r., a także L. K. w dniu 28 listopada 2007 r.

Pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. (które wpłynęło do Sądu w dniu 17 grudnia 2007 r.) J. K. poinformował, że jego mocodawca Z. K. zmarł w dniu 22 listopada 2007 r., a o spadek po nim będą się ubiegać L. K., J. K., Z. K. i A. K. Zaznaczył również, że po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia praw do spadku, on i wymienione osoby zamierzają kontynuować postępowanie w miejsce zmarłego.

W nadesłanym do Sądu w dniu 10 czerwca 2008 r. piśmie (k- 87) J. K., L. K., Z. K. i A. K. wnieśli o doręczenie im wyroku z dnia 6 listopada 2008 r. W uzasadnieniu wskazali, że w sprawie objętej wyrokiem stronom przysługiwało prawo do złożenia wniosku kasacyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia wyroku. Oświadczyli, że Z. K. zmarł w dniu 22 listopada 2007 r., a od dnia doręczenia wyroku do dnia śmierci nie upłynął wymagany termin i następcom prawnym wchodzącym w miejsce zmarłego, przysługuje prawo do otrzymania odpisu wyroku celem umożliwienia dalszych czynności procesowych. Autorzy pisma wskazali również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie został powiadomiony przez J. K. pismem z dnia 10 grudnia 2007 r., że spadek po Z. K. nabyli L. K., J. K., Z. K. i A. K., w związku z tym przysługuje im prawo do wnioskowania jak wyżej.

W dniu 25 czerwca 2008 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym w W.) działająca w imieniu L. K., J. K., Z. K. i A. K. adwokat E. U. – J. wystąpiła do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r. wnosząc jednocześnie skargę kasacyjną. W uzasadnieniu złożonego wniosku pełnomocnik oświadczyła, że w dniu 20 listopada 2007 r. odpis wyroku w sprawie niniejszej został doręczony J. K. jako pełnomocnikowi Z. K., który zmarł dwa dni później – 22 listopada 2007 r., a o jego śmierci J. K. poinformował Sąd pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. Wobec śmierci uczestniczącego w sprawie Z. K., na zasadzie art. 43 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygasło pełnomocnictwo udzielone J. K., a postępowanie w niniejszej sprawie winno zostać zawieszone z urzędu na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 powołanej ustawy. Spadkobiercy – wnioskodawcy niezwłocznie po śmierci Z. K., w dniu 31 grudnia 2007 r. złożyli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a postępowanie w tym zakresie zakończyło się prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego. Po uzyskaniu odpisu tego postanowienia wnioskodawcy wystąpili do WSA o doręczenie odpisu wyroku w niniejszej sprawie, a z udzielonej w wykonaniu przez sekretariat zarządzenia Przewodniczącego Wydziału odpowiedzi Sądu, powzięli wiadomość o możliwości wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Reasumując wnioskodawcy podnieśli, że wszystkie te okoliczności, a w szczególności śmierć Z. K., wygaśnięcie pełnomocnictwa dla reprezentującego go J. K., niezawieszenie z urzędu postępowania w sprawie, czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, uprawdopodabniają brak winy wnioskodawców w uchybieniu terminu do złożenia skargi kasacyjnej i uzasadniają jego przywrócenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego. W sytuacji, gdy którakolwiek z wymienionych wyżej przesłanek nie zostanie spełniona zasadnym jest wydanie orzeczenia odmownego.

W ocenie Sądu przedstawione przez wnioskodawców okoliczności przemawiają za częściowym uwzględnieniem złożonego wniosku to jest przywróceniem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej dla J. K., Z. K. i A. K., ale też jednoczesną odmową przywrócenia terminu dla L. K.

Istotnie uznać należy, że zgon uczestnika postępowania Z. K. w terminie przewidzianym dla wniesienia skargi kasacyjnej stanowi okoliczność wskazującą na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia tegoż środka zaskarżenia przez spadkobierców zmarłego. Przyznać również należy rację wnioskodawcom, że związane z tym dalsze czynności: to jest konieczność złożenia we właściwym sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, czas trwania postępowania spadkowego także były przez spadkobierców niezawinione.

Sąd analizując całokształt okoliczności sprawy w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie dopatrzył się braku staranności przy podejmowaniu kolejnych działań zamierzających do usunięcia zaistniałej przeszkody, to jest uzyskania prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. K. ustalającego krąg jego spadkobierców, a tym samym osób, którym będzie przysługiwało prawo do wstąpienia w miejsce zmarłego do postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Wyjaśnienia wymaga również to, że przywrócenie terminu dotyczy tylko trójki z wnioskodawców to jest J. K., Z. K. i A. K., natomiast nie obejmuje L. K. Z treści prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla W. z dnia [...] marca 2008 r., sygn. akt [...] wynika, że spadek po Z. K. nabyli L. K., J. J. K., Z. M. K. i A. P. K. Zauważyć jednak należy, że L. K., niezależnie od wstąpienia do postępowania w miejsce Z. K. jako jego spadkobierczyni, posiadała status uczestnika w postępowaniu zakończonym wyrokiem Sądu z dnia 6 listopada 2007 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k-72) wynika, że w dniu 28 listopada 2007 r. doręczono jej odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 6 listopada 2007 r. Skoro zatem występowała ona w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w podwójnej roli jako jego uczestnik i jako spadkobierca zmarłego uczestnika postępowania, mogła nie czekając na uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. K., wnieść we własnym imieniu skargę kasacyjną do Sądu.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt