drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Wójt Gminy, Odrzucono skargę, II SAB/Go 5/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Go 5/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-05-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-02-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Asesor sądowy Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.M.-S. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wszczęcia postępowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

B.M. – S. wniósł w dniu 17 października 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wójta Gminy w przedmiocie braku odpowiedzi w sprawie wniosku z dnia [...] maja 2005 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu zbadania sprawy prawdopodobnego przestępstwa przez pracownika Urzędu Gminy.

Sprawy zostały rozdzielone, skarga dotycząca bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego (sygn. akt II SAB/Go 26/05). Niniejsze postępowanie dotyczy bezczynności Wójta Gminy.

W dniu 21 lutego 2006 r. do Sądu wpłynęło oświadczenie skarżącego, że wycofuje wszystkie skargi skierowane i będące w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przeciw Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Gminy i Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Cofnięcie skargi i w konsekwencji umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego może dotyczyć wyłącznie skargi, która została skutecznie wniesiona i właściwie opłacona.

Skarga do sądu administracyjnego musi spełniać wszystkie wymogi pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego aktu, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego - art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.), zwanej dalej "P.p.s.a." .

Ponadto warunkiem dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego jest uprzednie wyczerpanie właściwego środka zaskarżenia (art. 52 § 1 P.p.s.a), którym w przypadku bezczynności organu w sprawie administracyjnej podlegającej załatwieniu w drodze decyzji lub postanowienia będzie zażalenie do organu wyższego stopnia, wniesione zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia jest jako przedwczesna niedopuszczalna, zatem na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a, podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie w terminie siedmiu dni. pod rygorem jej odrzucenia. Skarga S.J. nie mogła otrzymać dalszego biegu, gdyż nie zawierała informacji umożliwiającej określenie czy uprzednio złożył on zażalenie do ww. organu drugiej instancji.

Na zarządzenie Przewodniczącego wezwano skarżącego do uzupełnienia ww. braku, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. poprzez wykazanie na podstawie właściwych dokumentów, czy przed wniesieniem skargi do sądu wyczerpał opisany wyżej środek zaskarżenia.

Wezwanie Sądu doręczono skarżącemu w dniu 13 lutego 2006 r. jednakże pozostało ono bezskuteczne.

Na podstawie akt sprawy Sąd ustalił, iż skarżący nie uzupełnił we wskazanym terminie braków skargi, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ponadto pomimo wezwania Sądu skarga nie została opłacona należnym wpisem, co po myśli art. 220 § 3 P.p.s.a skutkuje także jej odrzuceniem.Powered by SoftProdukt