drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Odrzucenie skargi, Minister Infrastruktury, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący [...] pismem z dnia 28 lutego 2008 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżący został wezwany pismem Sądu z dnia 7 maja 2008 r. do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości

200,- złotych - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, iż w/w wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu

w dniu 13 maja 2008 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 20 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w

danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca

skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 13 maja 2008 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 20 maja 2008 r.

Pomimo wezwania do usunięcia braku formalnego skargi skarżący nie uiścił przedmiotowego wpisu (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa sekretarza sądowego z dnia 6 czerwca 2008 r.).

Nieuiszczenie wpisu od skargi stanowi niewątpliwie istotny brak formalny skargi, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt