drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607, Prawo pomocy, Minister Skarbu Państwa, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Wa 36/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 36/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-08  
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Gabriela Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Minister Skarbu Państwa
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

I SA/Wa 36/08

U Z A S A D N I E N I E

Z. S. wnioskiem z dnia 10 grudnia 2007 r. (zawartym w skardze) uzupełnionym wnioskiem z dnia 18 stycznia 2008 r. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze swojej skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP.

Powyższy wniosek rozpoznany został - wydanym przez referendarza sądowego - postanowieniem z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 36/08.

W dniu 19 lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął sprzeciw Z. S. na wyżej wskazane postanowienie z dnia 4 lutego 2008 r., wobec czego straciło ono moc, a sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu na nowo.

Z danych zawartych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz treści skargi wynika, że Z. S. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Posiada mieszkanie o pow. [...] m2. Jego jedynym źródłem utrzymania jest emerytura w kwocie [...] złotych, z której to kwoty opłacić musi: mieszkanie ([...] złotych), pobór energii elektrycznej ([...] złotych), pobór gazu ([...] złotych), wykup lekarstw ([...] złotych). W związku z powyższym na miesięczne wyżywienie pozostaje mu kwota [...] złotych. Zgodnie z oświadczeniem nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W sprzeciwie z dnia 14 lutego 2008 r. sprecyzowanym pismem z dnia 17 marca 2008 r. Z. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, czyli zwolnienie od wszelkich kosztów sądowych wraz z ustanowieniem adwokata lub radcy prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosowanie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że Z. S. wykazał, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Sytuacja majątkowa skarżącego jest trudna i z posiadanych środków pieniężnych nie jest on w stanie - bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie - ponieść kosztów postępowania w sprawie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt