drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku, II SA/Gl 621/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 621/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2008-06-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1, art. 258 par.1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. i M. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący zwrócili się o zwolnienie od kosztów sadowych, wniosek ów motywując trudną sytuacją materialną. Wstępna ocena wniosku wykazała, iż istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego wnioskodawców, wobec czego referendarz sądowy pismem z dnia 14 lipca 2008 r. wezwał ich do nadesłania dokumentów obrazujących ich sytuację materialną. W odpowiedzi, w piśmie procesowym z dnia [...] r. B. i M. S. złożyli oświadczenie, iż rezygnują z ubiegania się o przyznanie prawa pomocy i uiszczą wymagany w niniejszej sprawie wpis od skargi.

W tej sytuacji uznano, iż strona dobrowolnie rezygnuje z ubiegania się o przyznanie prawa pomocy we wskazanym wyżej zakresie. Tym samym dalsze postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy należało uznać za bezprzedmiotowe, a wobec tego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 3 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt