drukuj    zapisz    Powrót do listy

6305 Zwrot należności celnych, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych w części, III SA/Po 775/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 775/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-11-06  
Data wpływu
2005-12-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I GSK 66/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 §1 i §2 pkt 7 oraz art. 245 §3, art. 246 §1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 6 listopada 2007 roku. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku I.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w przedmiocie opłaty kancelaryjnej oraz wniosku I.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi I.H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od opłaty kancelaryjnej, 2. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej. /-/R.Talaga

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100,00 zł za odpis wyroku wydanego w niniejszej sprawie wraz uzasadnieniem, pełnomocnik I.H. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wskazanej opłaty. Na wezwanie Sądu pełnomocnik skarżącego przesłał ten sam wniosek wypełniony na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, a w ramach jego uzupełnienia przedłożył wniosek o przyznanie prawa pomocy wraz z podpisem osoby wnoszącej.

Wraz ze skargą kasacyjną pełnomocnik skarżącego złożył kolejny wypełniony na urzędowym formularzu wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, tym razem w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi. Ponieważ skarżący już wcześniej został zwolniony od uiszczenia wpisu od skargi, ten ostatni wniosek I.H. został uznany za wniosek o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej.

W złożonych wnioskach skarżący wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku, a jego rachunki bankowe zostały zajęte z tytułu należności podatkowych i celnych. Dodatkowo rok podatkowy 2003 zamknął on stratą w wysokości 2.254.349,89 zł. Od lipca 2005 roku skarżący zarabia 900,00 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki A. Skarżący oświadczył, że nie jest w stanie opłacić wysokich kosztów sądowych związanych z dochodzeniem swych praw, gdyż obecnie nie posiada dostatecznych środków finansowych, a przeciwko niemu toczą się postępowania egzekucyjne.

W piśmie załączonym do wniosku o przyznanie prawa pomocy pełnomocnik skarżącego wniósł jednocześnie o przeprowadzenie dowodu z akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt III SA/Po 433/06) na okoliczność sytuacji majątkowej i rodzinnej I.H.

Zgodnie z przepisami art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przepis art. 246 §1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanej sprawie skarżący posiada stałe zatrudnienie i uzyskuje z tego tytułu dochody w wysokości 900,00 zł brutto. Jednocześnie skarżący otrzymuje od żony, z którą pozostaje w faktycznej separacji, świadczenie alimentacyjne w kwocie 500,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, co wynika z oświadczenia złożonego do akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. I SA/Po 159/05, na które pełnomocnik skarżącego powołuje się w aktach o sygnaturze III SA/Po 433/06.

Reasumując skarżący posiada środki finansowe, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego, jednak ze względu na dużą ilość spraw wniesionych do tutejszego sądu nie jest on w stanie uiścić wszystkich kosztów sądowych, które mogą stanowić barierę uniemożliwiającą rozpoznanie spraw w których została złożona skarga kasacyjna. Tym samym należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co czyni zasadnym jego wniosek o częściowe przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 oraz art. 245 §3 i art. 246 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

/-/R.TalagaPowered by SoftProdukt