drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Rz 335/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 335/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-09-03  
Data wpływu
2008-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Piotr Godlewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

B. J. wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. od skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w terminie do jego uiszczenia zwróciła się o zwolnienie od niego z powodu krytycznej sytuacji finansowej.

W złożonym następnie urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy PPF wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, iż jest osobą ubogą, borykającą się ze znacznymi problemami zdrowotnymi swoimi (potwierdza to załączona kserokopia zwolnienia lekarskiego i skierowania do szpitala) oraz członków rodziny (mąż i 2 córki w wieku 15 i 16 lat). Osiągany przez nich miesięczny dochód stanowiący podstawę utrzymania pochodzi z wynagrodzenia za pracę wnioskodawczyni i wynosi 1327 zł. brutto (950 zł. netto); mąż skarżącej ze względu na stan zdrowia nie pracuje (jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna). Posiadany przez nich majątek obejmuje spółdzielcze własnościowe mieszkanie o pow. 61 m² oraz pochodzącą ze spadku po rodzicach nieruchomość rolną (wg opisu zaniedbaną i pozbawioną dostępu).

Ze złożonego przez skarżącą dodatkowego oświadczenia wynika, iż:

- posiada ona zadłużenie (szczegółowo opisane) na łączną kwotę ok. 15 tys. zł.;

przypadające z tego tytułu do spłaty kwoty to ok. 500 zł./m-c,

- średnia wysokość miesięcznych kosztów utrzymania jej i rodziny to ok. 3 tys. zł.,

w tym zakup żywności 1,5 tys. zł., opłaty za mieszkanie 600 zł., wydatki na leczenie 400 zł., zakup obuwia i odzieży 200 zł.,

- mąż skarżącej oraz dzieci są uprawnieni do zasiłków pielęgnacyjnych

(po 150 zł./osobę), wysokość przysługujących na dzieci zasiłków rodzinnych wraz

z dodatkami to ok. 530 zł.; łącznie 980 zł.,

- źródło pochodzenia środków finansowych związanych ze zwrotem odszkodowania

w zamian za objętą postępowaniem nieruchomość ma stanowić kolejna pożyczka

lub kredyt,

- skarżąca i członkowie jej rodziny nie posiadają - oprócz wykazanych w formularzu PPF - innych składników majątkowych, w tym pojazdów mechanicznych.

Rozpoznając założony wniosek w oparciu o w/w okoliczności uznano go za uzasadniony. Zwolnienie od kosztów sądowych (obejmują one opłaty sądowe: wpis

i opłatę kancelaryjną oraz zwrot wydatków) wchodzi w zakres częściowego prawa pomocy, którego przyznanie osobie fizycznej uzależnione jest od wykazania przez nią braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wynikający ze złożonych oświadczeń obraz aktualnej sytuacji materialno – bytowej skarżącej i członków jego rodziny potwierdza spełnienie przez nią w/w przesłanki. Uznanie to podyktowane jest przede wszystkim wzajemną relacją wysokości uzyskiwanych dochodów (wynagrodzenie za pracę wnioskodawczyni, przysługujące członkom jej rodziny zasiłki) do obciążających ją wydatków związanych z utrzymaniem. Wg złożonego przez skarżącą oświadczenia, wydatki na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych jej i rodziny przewyższają osiągane dochody. Sytuacja ta sama w sobie wydaje się niemożliwa, jednak w przypadku wnioskodawczyni daje się jeszcze wytłumaczyć zaciąganiem przez nią kolejnych zobowiązań finansowych z których były one pokrywane. Ponieważ takie postępowanie ograniczone jest zdolnością kredytową danego podmiotu

i w przypadku B. J. wydaje się ono już praktycznie niemożliwe, nie może być zatem brane pod uwagę jako potencjalne źródło sfinansowania kosztów sądowych.

Skoro zatem do pokrycia tych kosztów nie są wystarczające osiągane dochody, skarżąca nie posiada składników majątkowych przynoszących dodatkowy dochód lub które mogłyby być spieniężone z przeznaczeniem na ten cel, a ponadto obciąża ją spłata posiadanego zadłużenia, tym samym obiektywnie niemożliwe jest, aby mogła bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie, męża i dzieci ponieść jeszcze koszty sądowe, w tym wymagany na obecnym etapie postępowania wpis od skargi (jego opłacenie – lub zwolnienie od niego – jest niezbędnym warunkiem nadania skardze biegu i jej rozpoznania).

Wykazanie zatem przez skarżącą ustawowej przesłanki do przyznania jej prawa pomocy w zakresie objętym wnioskiem PPF skutkuje wydaniem orzeczenia zwalniającego ją w całości w niniejszej sprawie od obowiązku ich ponoszenia.

Z tej przyczyny na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowiono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt