drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną, VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-20  
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 138/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
II OZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 175 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

VIII SA/Wa 578/07 POSTANOWIENIE Dnia 20 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Mazur po zapoznaniu się w dniu 20 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargą kasacyjną wniesioną przez D.K., S.K., B.Ś. i G.Ś. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. sygn. akt VIII SA/Wa 578/07 o odrzuceniu skargi D.K., S.K., B.Ś. i G.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

D.K., S.K., B.Ś. i G.Ś.w dniu 2 czerwca 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skierowali w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej, bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo zatytułowane: "sprawa dotyczy skargi kasacyjnej postanowienia z dnia 28 kwietnia 2008 r." W dniu 11 czerwca 2008 r. pismo to zostało przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rozpatrując złożone przez skarżących pismo, jako skargę kasacyjną należy stwierdzić, że skarżący sporządzili i wnieśli skargę osobiście, gdy tymczasem zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) warunkiem prawidłowego wniesienia skargi kasacyjnej jest jej sporządzenie przez adwokata lub radcę prawnego. Jedynym odstępstwem od zasady tzw. "przymusu adwokacko - radcowskiego" jest sytuacja gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich – art. 175 § 2 wymienionej ustawy. Ponieważ ze skargi kasacyjnej nie wynika, ażeby osoby, które ją sporządziły i podpisały należały do którejkolwiek grupy podmiotów wymienionych we wskazanym przepisie, skargę kasacyjną jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Z tych względów na podstawie art. 178 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt