drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 900/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 900/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-10-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Cisek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Cisek po rozpoznaniu w dniu 18 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa A sp. z o. o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] [...] w przedmiocie określenia przybliżonej wielkości przyszłego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r., odsetek oraz dokonania zabezpieczenia na majątku Przedsiębiorstwa A sp. z o. o. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

W rozpoznawanej sprawie dwukrotnie - w dniach [...] i [...], podjęto próbę doręczenia skarżącej spółce wezwania do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz dostarczenie odpisu umowy spółki oraz wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższy termin upływał w dniu [...] Strona skarżąca dotychczas nie uzupełniła braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dniu w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Z akt sprawy wynika, iż dwukrotnie informację o odbiorze przesyłki zawierającej zarządzenie Sądu pozostawiono w skrzynce listowej skarżącej spółki i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło [...], należy uznać za skuteczne. Stosownie do treści art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 wyżej wskazanej ustawy procesowej skarga, której braków pomimo wezwania nie uzupełniono, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt