drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu, II SA/Łd 448/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 448/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-16  
Data wpływu
2007-04-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OSK 1163/08 - Wyrok NSA z 2009-07-16
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu
Sentencja

Dnia 16 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi –Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Łd 448/07 wydanego w sprawie ze skargi T. O. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: zwrócić [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, zaksięgowaną [...]. B.C.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Łd 448/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu skargi T.O. uchylił zaskarżoną decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.

Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wniósł pełnomocnik [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. W kasie Sądu pełnomocnik organu uiścił wpis sądowy od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej uiścił wpis sądowy od tej skargi w wysokości 250 zł.

W rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193) wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Z uwagi na to, że wpis od skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] r. w sprawie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę budynku stosownie do treści § 2 ust. 5 wskazanego wyżej rozporządzenia wynosił 200 złotych, wpis sądowy od skargi kasacyjnej należało uiścić w kwocie 100 złotych.

Mając zatem na względzie dyspozycję art. 225 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd zobligowany był zwrócić organowi kwotę 150 złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

B.C.Powered by SoftProdukt