drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewoda, Oddalono wniosek o ustanowienie adwokata, II SA/Bk 157/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 157/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono wniosek o ustanowienie adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.M. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. i W. Sz. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia -oddalić wniosek M. M. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

M. M. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata podając, iż samotnie prowadzi gospodarstwo domowe (k. 22). Źródło utrzymania wnioskodawczyni stanowi dochód uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w B. w kwocie 2370 zł brutto. Majątek skarżącej stanowi mieszkanie o powierzchni [...] m². M. M. posiada zasoby pieniężne (oszczędności i papiery wartościowe) w łącznej wysokości 20.525 zł (k. 22-23).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu, a w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – kosztów ustanowienia adwokata. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę. (vide: J. Tarno, Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi – Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; B. Dauter i inni, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 592).

W złożonym oświadczeniu M. M. wykazała, iż posiada stałe źródło dochodu w postaci zarobków uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w B. w wysokości 2.370 zł brutto miesięcznie (k. 23). W skład majątku wnioskodawczyni wchodzi: mieszkanie o powierzchni [...] m². Skarżąca posiada zgromadzone zasoby pieniężne w łącznej wysokości 20.525 zł (k. 22).

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało stwierdzić, iż posiadanie przez M. M. stałego źródła dochodu (z tytułu zatrudnienia) w połączeniu z wykazanymi zasobami pieniężnymi w kwocie 20.525 zł pozwalają na uznanie, iż wnioskodawczyni jest w stanie pokryć koszty ustanowienia adwokata w sprawie niniejszej.

Negatywną przesłankę do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata stanowi fakt posiadania przez M. M. stałego źródła dochodu oraz zgromadzonych zasobów pieniężnych w kwocie 20.525 zł. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż zgromadzone zasoby pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe), powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika w sprawie niniejszej. Niewątpliwie koszty te nie mogą być stawiane na ostatnim miejscu pod względem kolejności ich zaspokajania, dlatego też część uzyskiwanych środków (w tym zgromadzone oszczędności) powinna być przeznaczona na ich poniesienie. Prawo pomocy stanowi bowiem instytucję szczególną, zarezerwowaną wyłącznie dla podmiotów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej pokrycie kosztów prowadzonego postępowania. Przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie uzależnione jest zatem od wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania – ustanowienia adwokata, bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Oznacza to, że sytuacja materialna wnioskodawczyni musi wykluczać możliwość wygospodarowania środków na pokrycie tych kosztów, ze wskazaniem uszczerbku w utrzymaniu koniecznym. Skarżąca w złożonym wniosku nie wykazała zaistnienia przesłanek uzasadniających przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, przeciwnie jej sytuacja materialna pozwala na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie niniejszej.

W tym stanie rzeczy należało zatem skonstatować, iż pokrycie przez M. M. kosztów ustanowienia adwokata nie doprowadzi do powstania niedostatku w jej utrzymaniu, przeciwnie mieści się w możliwościach płatniczych wnioskodawczyni.

Z przyczyn wskazanych powyżej, na podstawie 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt