drukuj    zapisz    Powrót do listy

6015 Uzgodnienia, Prawo pomocy, Inspektor Sanitarny, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-05  
Data wpływu
2007-08-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6015 Uzgodnienia
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1245/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04
II OZ 398/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 257
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "Z" na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2007r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania postanowień z naruszeniem prawa postanawia: pozostawić bez rozpoznania wniosek Stowarzyszenia "Z" o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2007r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OZ 1245/07 uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007r., sygn. akt VII SA/WA 1478/07 pozostawiające bez rozpoznania wniosek Stowarzyszenia "Z." o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

W postanowieniu Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, iż w przypadku gdy wniosek o przyznanie prawa pomocy składa osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, sąd nie ma obowiązku przesyłania jej formularza wniosku, nie oznacza to jednakże, że wówczas sąd jest także zwolniony od wezwania takiego podmiotu do przesłania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Dopiero w razie nie przesłania wniosku w prawem przewidzianej formie, możliwe będzie pozostawienie go bez rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy piśmie z dnia 21 grudnia 2007r. przesłał formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy Skarżącemu Stowarzyszeniu celem jego uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedmiotowy formularz doręczono stronie skarżącej w dniu 3 stycznia 2008r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy. Wskazać należy, iż pomimo upływu zakreślonego terminu, nie nadesłano wymaganego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Stosownie do treści art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Z uwagi na niezłożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, na podstawie art. 257 w związku z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt